عادات تسکین بخش در کودکان

عادات تسکین بخش در کودکان: 

 کودکان در مواقعی که احساس تنهایی یا رها شدن دارند برای دلداری و تسکین خود بویژه برای پر کردن جای خالی مادر به عادات تسکین بخش روی می آورند. عاداتی نظیر خوابیدن با عروسکف بازی با موها یا لاله گوش، مکیدن انگشت و یا مالیدن گوشه ملحفه یا روانداز.

هرچه کودک در طی روز احساس نارضایتی و ناخشنودی بیشتری کند، پناه آوردن او به عادات تسکین بخش شدت بیشتری پیدا میکند.

/ 0 نظر / 5 بازدید