به نام امام حسین(ع) به کام دشمنان امام حسین

آسیب شناسی عزاداری امام حسین(ع)
هرساله در ایام محرم و صفر، عاشقان حسینی سعی می کنند به شایسته ترین شکل ممکن برای این امام مظلوم عزاداری کنند. در این میان در تعداد محدودی از مجالس عزاداری کارهایی انجا ممیشود که با آیین عزاداری امام حسین مغایرت دارد. با توجه به اهمیت عزاداری در این ایام ونقش آن در حفظ و بقای دین و فرموده امام خمینی « این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگاه داشته است.» با هدف آسیب زدایی از این مجالس نورانی به برخی آسیبهای عزاداری محرم و صفر می پردازیم.

آسیب هایی از ناحیه مداح و نوع مداحی

آسیب هایی از ناحیه نحوه برگزاری مجلس

بازتاب در رسانه های دشمن

نتیجه گیری و راه حلهای پیشنهادی

/ 0 نظر / 5 بازدید