فرمایشات حاج احمد خمینی و لزوم تبعیت از رهبر معظم انقلاب

فرمایشات حاج احمد خمینی پیرامون ولایت فقیه و لزوم تبعیت از رهبر معظم انقلاب است:( دسته بندی به ترتیب سال )لطفا انتخاب فرمائید.

 فرمایشات مرحوم سید احمد خمینی مربوط به سال 1368 

 فرمایشات مرحوم سیداحمد خمینی مربوط بهسال 1369  

فرمایشات مرحوم سید احمد خمینی مربوط به سال 1370 

فرمایشات مرحوم سید احمد خمینی مربوط به سال 1371

 

خشنودی روح حاج سیداحمد آقا صلوات

/ 0 نظر / 5 بازدید