امیدواری به آینده؛ همراه با اعتماد به نفس

رهبری های راهبردی امام خامنه ای در مواجهه با جنگ نرم:

مخدوش کردن نشانه های امید و تبدیل آنها به نشانه های یأس و تردید و القای بن بست و سیاه نمایی و در نهایت گرفتن پویایی جامعه ، یکی از خطوط مخافان است. (2/7/88 در دیدار با اعضای مجلس خبرگان)
عزیزان من! شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه جنگ نرم، یکی اش نگاه خوشبینانه و امیوارانه است. نگاهتان خوش بینانه باشد... نگاه امیدوارانه باشد، نه نگاه نومیدانه. اگر نگاهتان نومیدانه شد، نگاه بدبینانه شد، نگاهِ « چه فایده ای دارد» شد، به دنبالش بی عملی، به دنبالش بی تحرکی، به دنبالش انزواست؛ مطلقا دیگر حرکتی وجود نخواهد داشت؛ همانی است که دشمن می خواهد. ( 4/6/88 دیدار با نخبگان کشور)
کسی که ما به شدت نیازمند اعتماد به نفس او هستیم، قشر جوان ماست؛ به خصوص قشر جوان اهل علم و فرزانه و بالقوه اداره کننده بخشی از آینده کشور... این قشر باید توصیه اعتماد به نفس را درست به گوش بشنود و از اعماق دل بپذیرد و در همه فعالیتهای خود آن را محور و ملاک قرار دهد. چرا من مسئله اعتماد به نفس را اصلا مطرح می کنم؟ مگر در کشور چه اتفاقی افتاده که بنده اصرار دارم روی اعتماد به نفس ملت مان یا جوانان مان تکیه کنم؟ ... بیم آن هست که در عرصه جنگهای روانی و تبلیغاتی و به اصطلاح جنگ نرم بین ما و دشمنانی که بسیار اصرار بر ادامه این نبرد دارند، این اعتماد به نفس یا خدشه پیدا کند، تضعیف شود، متزلزل بشود، یا لااقل در حدی که ملت به آن احتیاج دارد پیش نرود. ما در نیمه راهیم. من به عیان می بینم که در ذهن و زبان و عمل بسیاری از برجستگان کشورمان این اعتماد به نفس هنوز به حد نصاب نرسیده. (13/8/86 دیدار با دانشجویان استان یزد)

/ 0 نظر / 11 بازدید