نتیجه گیری و راه حلهای پیشنهادی در آسیب شناسی عزاداری

آسیب شناسی عزاداری امام حسین(ع)

*نتیجه گیری و راه حلهای پیشنهادی:

1- مردم نسب تبه مجالسی که آیین عزاداری را رعایت نمی کنند بی تفاوت نباشند و از آنها نتقاد کنند. بهتر است انتقاد در فضای دوستانه و صمیمانه و باملایمت برای تاثیرگذاری کلام باشد.

2- رسانه ها بطور جدی به آسیب شناسی عزاداری بپردازند و فضایی ایجاد کنند که کسی در مجالس مداحانی که رعایت نمی کنند، حاضر نشود و اگر اینگونه مداحان مخاطب نداشته باشند مجبور به تغییر رویه میگردند تا اصولی مداحی کنند.

3- آموزش مداحی در کشور نهادینه شود.مداحی که با اصول مداحی آشنایی کامل داشته باشد از اشعار و سبک های سخیف دوری میکند.

4- باید مداحی سازماندهی شود. البته سازمان تبلیغات اسلامی تلاشهای بسیار خوبی کرده ولی کافی نیست. باید تشکلی ایجاد شود که بر کارمداحان نظارت ایجاد شود و مداحان متخلف را مواخذه کند.

5- مداحان نسبت به انتقادات سعه صدر داشته باشند و همواره مشتاق انتقادات سازنده باشند.

/ 0 نظر / 5 بازدید