لازمه ولایتمداری 2

20-  غالب ما ولایت فقیه را قبول داریم، اما لوازم ولایتی بودن را نمی شناسیم؛ لازمه ولایتمداری چیست؟

ب) تبیین علمی و تشریح زیبایی های ولایت برای مردم

اگر کسی می خواهد واقعا نقش مردم نقش عینی- عملی- حساس باشد و مساله ی ولایت فقیه یک مساله ی حقیقتا مردمی و حکومت الهی توأم بشود با جنبه ی مردمی، برای مردم تبیین کند، برای مردم بیان کندجاذبه ها را ف چیزهایی که مردم را به شوق می آورد. همچنانی که ما برای حج مردم را تشویق می کنیم، ترغیب می کنیم، تبیین می کنیم، احکام حج را می گوییم، فلسفه حج را می گوییم. خیلی از غیر معتقدین به حج را  وادار به حج رفتن می کنیم؛ معتقد به حج می کنیم، در مساله ی نماز، در مساله ی زکات، در مساله ی خمس، در مساله ی جهاد، در همه ی موضوعات، برای مردم تشریح می کنیم؛ تبیین می کنیم؛ مردم وادار می شوند میروند جهاد می کنند ؛ بذل نفس نفیس می کننددر راه خدا، خب در این قضیه ی «ولایت فقیه» هم می خواهید مردم نقش داشته باشند، بسم الله؛ اینجا جای نقش مردم است. وارد بشوند در این میدان، زیبایی های این مساله را از نظر عقل بشر و منطق بشری تبیین کنند برای مردم. مردم را در صحنه حاضر کنند تا این که حقیقتا متکی باشد به مردم؛ همان« حضور الحاضر» و « وجودالناصر» تحقق پیدا بکند.( بیانات امام خامنه ای در دیدار اعضای مجلس خبرگان 15/11/76)

اگر این بیعت کنندگان نبودند و یاران حجت بر من تمام نمی نمودند، و خدا علما را نفرموده بود ستمکار شکمباره را برنتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست می گذاشتم. ( نهج البلاغه، خطبه 3)

/ 0 نظر / 7 بازدید