سنجش مهارت فرزند پروری

  1. آیا با طعنه با فرزندتان حرف میزنید یا او را مسخره می کنید!؟
  2. آیا از کودک خود توقع داید همیشه 20 باشد!؟
  3. آیا به بچه تان می گویید که فقط وقتی او رادوست دارید که کارهای خوب انجام دهد!؟
  4. آیا شما با فرزندتان، پشت سر همسرتان صحبت میکنید!؟
  5. آیا به فرزندتان برچسب بچه شلوغ- فرزند بی نظم- بچه تنبل و بچه ترسو یا ... زده اید!؟
  6. آیا همیشه افراطی مراقب و مواظب کودکتان هستید تا همیشه کارهایش بدون خطا انجام شود!؟
  7. آیا همیشه به پرسش فرزندتان سریع جواب میدهید تا مبادا او از فکرش استفاده کند!؟
  8. آیا برای رشد و پیشرفت فرزندتان بچه های مردم را به عنوان الگو به او پیشنهاد می دهید!؟
  9. آیا با تندی سر او فریاد میزنید که با برادر کوچکش با عصبانیت صحبت نکند!؟

جواب به این سوالات مهارت فرزند پروری شما را ارزیابی می کند!؟

/ 0 نظر / 12 بازدید