روشهای احترام زن و شوهر به یکدیگر:

احترام به زنان فرصت سخن گفتن برای تحقق احساس و فکر است ولیمردان چون نیازمند اعتماد، پذیرش، قدردانی، تحسین ، تائید و نشویق هستند، چنانچه خانمها طوری رفتر کنند که مردان احساس کنند که همسرشان به آنها اعتماد دارد، آنها را می پذیرند و احساس می کنند که محترم واقع شدند.
مردان دنبال آزادی و استقلال هستند. احترام به مردان در دادن حق تصمیم گیری و نظارت آنان تحقق پیدا میکند. مردان و زنان گاهیبا فاصله گرفتن از همدیگر به روابط مرده و عادی شده ، شوک وارد می کنند تا قدر نزدیکی را بدانند.
زنان گاهی از بیان احساسات خود گریزانند.  هنگامی که محرم رازی بیابند احساسات خود را بروز می دهند. شما همان محرم راز باشید. کاری کنید که خانم احساس کند آنطوری که هست مورد لطف وتوجه شماست و شما نمی توانید بدون او زندگی کنید. با این احساس شما را محرم راز خود میداند.

اینها روشهایی اند که میتونه به شریک زندگی ثابت کنه که برای هم احترام قائلید. به امید زندگی بهتر ، آرام و بی دغدغه.

/ 0 نظر / 10 بازدید