اصول تربیتی کودک

 • در برنامه های تربیت باید پیام تربیتی به گونه ای طرح و ابلاغ گردد که مخاطب آن را یکی از پدیده های ذات خود حس کند.
 • هرچه محیط و زمینه تربیت آماده تر بشد شرایط پذیرش پیام تربیتی مستعدتر و کاراتر است. آماده سازی عاطفی و درونی، هنری بس عمیق تر از پیام دهی و اندرزگویی است.
 • هدف تربیت باید توسعه و گسترش ظرفیت درونی و قوه فهم کودک باشد نه تحمیل و تزریق معلومات و محفوظات به او.
 • در تربیت مذهبی باید پرورش حس مذهبی و تفکر دینی، مقدم بر اطلاعات و دانش دینی باشد؛ زیرا تربیت دینی یعنی زیستن طبق معتقدات دینی نه صرفا دانستن و حفظ کردن اطلاعات دینی.
 • تربیت هرگز در یک بعد متمرکز نمی شود بلکه همواره جنبه های عقلانی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی، جسمی، علمی و ... در جامعیت بخشیدن به آن دخالت دارند.
 • درون مایه های تربیت صحیح در طبیعت کودکوجود دارد و او باید از طریق خودیابی خودفهمی و خودرهبری آنها را در تعامل با محیطی سالم کشف و تقویت کند.
 • مفاهیم تربیتی را با زندگی واقعی کودک، با تجربیات روزمره و با نیازها و خواسته های او همراه سازید، قطعا تاثیرگذاری آنها پایدار ومستمر خواهد بود.
 •   تربیت باید در بیشتر موارد اختیاری و آگاهانه باشد تا توسط خود کودک و بدون اجبار و اکراه انجام پذیرد.
 • کودک باید به نحوی تربیت شود که عمل خوب، به سهولت از او سر بزند، نه این که به اکراه به آن تن دردهد.
 • فرق است بین عادت و ملکه؛ در تربیت، عادت مانع آگاهی و رشد و  ملکه عامل پایداری و ثبات و تداوم خصائص اخلاقی است. در ملکه شدن استمرار نیت وجود دارد ولی در عادتِ صرف، تکرار افعال و اعمال میکانیکی و قالبی غلبه دارد.
 • ماموریت انبیا در تربیت آدمی، ابتدا تذکر دادن است، یعنی آدمی را به یاد معرفتی که دارد می اندازند. این روش نوعی رهیافت اکتشافی در تربیت درونی است.
 • کودک در تربیت باید آزاد باشد اما همراه این آزادی باید ظرفیت کودک را برای درک ضرورت آزادی گسترش داد، زیرا آزادی نه دادنی است و نه گرفتنی، بلکه آموختنی است.
 •  برای تربیت اصیل کودک، باید قانونی که در طبیعت او نهفته است بهره گرفته شود.
 • مطیع شدن کودک نباید هدف باشد. بلکه هدف تربیت، یاری رساندن به کودک است تا خود را در خود بیابد. و استقلال و تمایز یافتگی شخصیت خویش را در مقایسه با دیگران احساس کند.
 • هر کس اصالت خود را براساس فطرت خود حفظ می کند با به بیان دیگر به سبک خودش شکل می گیرد. پس روش تربیتی نباید در پی آن باشد که افراد را به یکدیگر شبیه هم کند. بلکه هدف آن است که با فراهم کردن شرایط برای هریک از افراد بر تفاوتهایشان بیفزاید.
 •  اگر انتظارهای تربیت بیش ازتوان و استعداد کودک باشد اثر معکوس دارد. از این رو محرکها و خواسته های تربیت را بجا متناسب و در حد پذیرش مطرح کنید.
 •  یکی از هدفهای تربیت پرورش و تقویت حس کنجکاوی کودک است. این حس در فطرت کودک به ودیعه نهاده شده است. تنها حرکت بخشی و انگیزه آفرینی آن به همت مربی زمینه ساز شکوفایی آن است.
 • استفاده زیاد از جملات انضباطی مثل زودباش لباست را بپوش معمولا اثر ضد تربیتی دارد.
 • اصولا در تربیت فرزند باید توجه داشته باشیم که کودکان چون میوه ای بر درخت خانواده می رویند هرگونه آفتی که بر خانواده تاثیر بگذراد بچه های مارا نیز مبتلا می نماید.
 • قرض پدر و مادر به فرزندان علم و ثروت نیست، تربیت و اخلاق است.
 • در تربیت فرزند زیاد سختگیر نباش.
 • اگر مفاهیم تربیتی را بازندگی واقعی کودک، تجربه های روزمره و نیازها و خواسته هایاو همراه سازید، بطور قطع اثرگذاری آنها پایدارتر و سودمندتر از زمانی خاوهد بود که بخواهیم این مفاهیم را در قالب آموزش های رسمی و مدرسه ای به آنها ارائه دهیم.
 • یک روش درست ومنطقی آن است که ابتدا به ابعاد مثبت شخصیت کودک توجه شود و آنگاه با استفاده از نقاط مثبت به اصلاح نقاط منفی پرداخت.
 • ممکن نیست بچه را خوب تربیت کرد مگر اینکه اعتماد او جلب شود.
 •  یک روش تربیتی درست و منطقی این است که ابتدا به ابعاد مثبت شخصیت کودک توجه شود و آنگاه با استفاده از نقاط مثبت او به اصلاح نقاط منفی پرداخت.
/ 0 نظر / 12 بازدید