ﺷﻬﺎدت ، ﺷﻬﺎدت ...

اﮔﻪ ﯾﻪ روز ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﮕﻦ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻮای ازﺧﺪا :
ﻣﯿﮕﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ و دﻋﺎ
ﺷﻬﺎدت ،‌ ﺷﻬﺎدت ... ﺗﻤﻮم آرزوﻣﻪ
ﺷﻬﺎدت ،‌ ﺷﻬﺎدت ... روﯾﺎی ﻧﺎﺗﻤﻮﻣﻪ

ﯾﺎد اون دﻟﻬﺎی ﯾﻪ رﻧﮓ ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ... ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ
ﯾﺎد ﺑﺮوﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ... ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ
ﯾﺎد اون اﺷﮏ و ﺷﻮر و ﺷﯿﻦ ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ... ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ
ﯾﺎد ﺳﺮﺑﻨﺪ ﯾﺎﺣﺴﯿﻦ ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ... ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ

ﯾﺎد اون ﻏﺼﻪ ﻫﺎ و رﻧﺞ ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ... ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ
ﯾﺎد ﮐﺮب و ﺑﻼی ۵ ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ... ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ
ﯾﺎد ﻓﮑﻪ ﻣﻨﺎی ﻋﺸﻖ ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ... ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ
دوﮐﻮﻫﻪ ﮐﺮﺑﻼی ﻋﺸﻖ ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ... ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ

ﻣﻨﻢ ﻫﻤﻮن ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻮﻧﺪﻩ ام از ﻗﺎﻓﻠﻪ :
ﻓﻘﻂ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ دارم دوای دردﻣﻪ
ﺷﻬﺎدت ،‌ ﺷﻬﺎدت ... ﺗﻤﻮم آرزوﻣﻪ
ﺷﻬﺎدت ،‌ ﺷﻬﺎدت ... روﯾﺎی ﻧﺎﺗﻤﻮﻣﻪ

ﯾﺎد اون ﻣﺮدای ﺧﺪا ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ... ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ادﻋﺎ ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ... ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ
ﯾﺎد اون ﺳﻨﮕﺮای ﻋﺸﻖ ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ... ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ
ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ دﻋﺎی ﻋﺸﻖ ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ... ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ

ﯾﺎد ﮐﺎرون ﻋﺸﻖ و ﺷﻮر ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ... ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ
ﮐﺮﺧﻪ و ﻧﯿﻨﻮا و ﻫﻮر ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ... ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ
ﯾﺎد اون ﻏﺼﻪ ﻫﺎ و رﻧﺞ ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ... ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ
ﺷﻬﺎدت ،‌ ﺷﻬﺎدت ... ﺗﻤﻮم آرزوﻣﻪ
ﺷﻬﺎدت ،‌ ﺷﻬﺎدت ... روﯾﺎی ﻧﺎﺗﻤﻮﻣﻪ

 

پی نوشت:

شادی ارواح طیبه شهدای کربلای 5 صلوات

/ 0 نظر / 27 بازدید