ناسزاگویی در کودکان

 ناسزاگویی در کودکان و راهکارهای حل آن:

بددهنی در کودکان شش دلیل عمده دارد:

 یاد گیری از طریق

1- والدین؛ والدین باید کنترل جدی بر گفتار خود داشته باشند. 

2- دوستان و بچه های دیگر؛ باید برای کودک دوستان جدیدی جایگزین شود.

3- فیلم؛ باید برنامه هایی که کودک می بیند کنترل شود. 

4- بیان نوعی اعتراض؛ سعی کنید علت اعتراض کودک را دریابید و آن را حل کنید. 

5- رسیدن به خواسته ها و اهداف؛ اجازه ندهید کودک با ناسزاگویی به خواسته اش برسد. 

6- تشویق شدن؛ هرگز در برابر بددهنی کودک به او نخندید.

/ 0 نظر / 5 بازدید