با یاد و خاطره صیاد دل ها

ناراحت شدم به شهید صیاد گفتم: این چه کاریه شما می کنی؟ چرا میروید اون طرف خط وسط عراقی ها؟ کجای دنیا فرمانده نیروی زمین میره وسط دشمن؟
خیلی آروم گفت: من باید خودم به یقین برسم، بعد نیروهام رو بفرستم اون ور.
بیشتر ناراحت شدم، گفتم اصلا بیا بریم از حاج آقایِ توی قرارگاه، تکلیف شما رو روشن کنه. ببینم شما شرعا حق داری بری توی مهلکه یا نه؟ گفت حالا بشین، بعد. من باید خط خودی رو رد کنم. باید برم که اگه پای بیسیم گفتم این کار باید بشه بدونم شدنیه یا نه ... تو هم حرص نخور. نیروی زمینی ارتش بدون رمانده نمی مونه. من برم، یکی دیگه.

نقل از یکی از همرزمان شهید صیاد شیرازی

/ 0 نظر / 6 بازدید