شهید و شهادت

می گویند پشت سر هر شهادتی یک روشنایی پیدا می شود. این سخن، سخن بسیار درستی است و ارزش شهید و شهدا را ثابت می کند. از نظر اجتماعی، مَثَل شهید و شهادت که روشنی ایجاد میکند، مَثَل یک سلسله کارهای خیر فردی است که در قلب فرد ایجاد روشنی میکند. نظیر ایثار، انصاف، مبارزه با هوای نفس.
در حقیقت، شهادت برای اجتماع، نوعی تصفیه نفس است.
اگر شور یک عارف عاشق پروردگار را با منطق یک نفر مصلح ترکیب کنید، از آنها « منطق شهید» در می آید. خون شهید برای همیشه در رگهای اجتماع می جهد.


استاد شهید مرتضی مطهری

/ 0 نظر / 5 بازدید