پرخاشگری کودکان

کودکان پرخاشگر و راهکارهای کاهش پرخاشگری:

در مورد کودک پرخاشگری که الگوپذیری عامل این گونه رفتار او بوده ، باید روی الگوی کودک کار کرد ور اههای دیگری جز پرخاشگری رابه او آموخت. اگر پرخاشگری در اثر ناکامی به وجود آمده باشد بایستی کودک ناکام را در رسیدن به اهداف مطلوب و دوست داشتنی اش کمک کنیم. در مواردی که علت پرخاشگری اضطراب است، باید از نگرانی درونی و اضطراب کودک مطلع شویم.  ورزش کردن برای این کودکان بسیار موثر است و باعث تخلیه هیجانی می شود. چنانچه نوع پرخاشگی کودک خصمانه است، بایستس کودک را از آز و اذیت دور کنیم تا مجبور نباشد برای تلافی و انتقام افراد دیگر را اذیت کند.

/ 0 نظر / 9 بازدید