اثرات روحی تنبیه بدنی کودک

 اثرات روحی تنبیه بدنی کودک:

 کودکی که در برابر کوچکترین خطا ضربات مشت و لگد دریافت می کند، دچار عقده حقارت میشود و اندیشه انتقام در ذهن می پروراند. آنها یا به پرخاشگری با همسالان روی می آورند و یا در آینده به تنبیه بدنی فرزندان و اطرافیان خود می پردازند. والدینی که خودسرانه و بی هیچ معیاری به تشویق یا تنبیه کودک می پردازند، اطفال را دچار تشویش و اضطراب می کنند و سبب می شوند آنان نتوانند بد و خوب و خیر و شر را تمیز دهند.

/ 0 نظر / 6 بازدید