بررسی الگوهای رفتاری

 1. اگر سلوک و رفتار با کودک  همراه با بردباری و تحمل باشد،کودک صبر و استقامت را می آموزد.
 2. اگر سلوک و رفتار با کودک  همراه با عدالت و مساوات باشد،کودک عدالت خواهی را می آموزد.
 3. اگر سلوک و رفتار با کودک  همراه با دشمنی و خصومت باشد،کودک عنادورزی و کینه توزی را می آموزد.
 4. اگر سلوک و رفتار با کودک  همراه با نام خدا و یاد خدا باشد،کودک خداشناسی را می آموزد.
 5. اگر سلوک و رفتار با کودک  همراه با درستی و صداقت باشد،کودک درستکاری و راستگویی را می آموزد.
 6. اگر سلوک و رفتار با کودک  همراه با استهزا و ریشخند باشد،کودک فردی خجالتی و متزلزل بار می آید.
 7. اگر سلوک و رفتار با کودک  همراه با تشویق و تحسین باشد،کودک فردی متکی به نفس بار می آید.
 8. اگر سلوک و رفتار با کودک  همراه با زور و پرخاشگری باشد،کودک فردی مضطرب و پرخاشگر بار می آید.
 9. اگر سلوک و رفتار با کودک  همراه با رازداری و اعتماد باشد،کودک فردی امین و رازدار نگهدار بار می آید.
 10. اگر سلوک و رفتار با کودک  همراه و توجه و تائید بیش از حد باشد، فردی از خودراضی و خودبزرگ بین بار می آید.
 11. اگر سلوک و رفتار با کودک  همراه با سرزنش و تحقیرکردن باشد،کودک فردی گوشه گیر و خودکم بین بار می آید.
 12. اگر کودک در دوران رشد، احساس امنیت و ایمنی کند، فردی استوار و ثابت قدم بار می آید.
 13. اگر کودک بقدر کافی در بازیهای گروهی شرکت کند، فردی اجتماعی بار می آید.
 14. اگر رفتارهای کودک مورد سوال و جواب قرار گیرد، فردی مسئول بار می آید.
 15. اگر به رفتارهای درست کودک توجه شود یا پاداش داده شود، فردی قدرشناس بار می آید.
 16. اگر به سوالهای کودک با دقت و ساده پاسخ داده شود ، فردی کنجکاو بار می آید.
 17. اگر زندگی کودک مبتنی بر برنامه و اصول و ضوابطی باشد ، کودک نظم و تربیت را می آموزد.
 18. اگر در تماس با کودک به قولهای داده شده عمل شود، کودک وفای به عهد را می آموزد.
 19.  اگر رفتارهای درست کودک مورد تایید و تصدیق قرار گیرند، موجب اعتماد به نفس او می شود.
 20. اگر کودک در دوران رشد به قدر کافی دوست داشته شود، یاد می گیرد خود و دیگران را دوست بدارد.
/ 0 نظر / 8 بازدید