تاثیر زبان و گفتن

ما چرا حکم الهی را درک نمی کنیم و حاضر نیستیم از این ابزار الهی استفاده کنیم؟ عمل کنید تا ببینید میشود یا نمی شود. حرف بزنید، بگویید، یک کلمه، بیشتر هم نمی خواهد. لازم نیست سخنرانی بکنیدکسی را که می بینید خلافی مرتکب می شود، دروغی را، غیبتی را، تهمتی را، کینه ورزی نسبت به برادر مومن را، بی اعتنایی به محرمات دین را، بی اعتنایی به مقررات را ، اهانت به پذیرفته های ایمانی مردم را، پوشش نامناسب را، هر کدام از این کارها را کسی انجام داد یک کلمه، لازم نیست با خشم باشد، یک کلمه آسان بگویید این کار شما خلاف است، نکنید، شما بگویید این کار شما خلاف است، نکنید، شما بگویید ، دیگری بگوید، گناه در جامعه خشک میشود. تاثیر امر و نهی زبانی -اگر انجام گیرد - از تاثیر مشت پولادین حکومت ها بیشتر است.


مقام معظم رهبری

/ 0 نظر / 6 بازدید