خانواده آسان گیر

خانواده آسان گیر و تاثیر این رفتار بر فرزندان:

1- پدر و مادر به دنبال نیازهای ارضا نشده خودشان هستند.

2-به امر تربیت و ارضا نیازهای جسمی و روانی کودک نمی پردازند.

3- در تربیت فرزندان خود از روش خاصی پیروی نمی کنند. 

 4- هیچ نوع کنترلی بر رفتار فرزندان خود ندارند.

 5- نسبت به تکالیف و نمرات درسی فرزندان خود توجه نشان نمی دهند.

6- نظم و ترتیب را در محیط خانواده رعایت نمی کنند و از فرزندان خود نیز انتظار خاصی در این زمینه ندارند. 

7- فرزندان چنین خانواده هایی به والدین خود اعتماد ندارند.

8- این بچه ها چون در زندگی با موانع مواجه نشده اند لذا وقتی وارد جامعه می شوند به خاطر عدم تجربه کافی زود تسلیم می شوند.

/ 0 نظر / 9 بازدید