مانعی در مسیر

داستان از آن قرار است که در روزگار قدیم، پادشاهی سنگ بزرگی را دیک جاده اصلی قرار داد. سپس در گوشه ی مخفی شد تا ببیند چه کسی آن را از جلوی مسیر برمیدارد. برخی از بازرگانان ثروتمند با کالسکه های خود به کنار سنگ رسیدند آن را دور زدند و به راه خود ادام دادند. بسیاری از آنها نیز به شاه بد و بیراه گفتند که چرا دستور نداده راه را باز کنند. اما هیچیک از آنان کاری به سنگ نداشتند.
سپس یک مرد روستایی با یک بقچه بار به دوش نزدیک سنگ رسید. بارش را زمین گذاشت و شانه اش را زیر سنگ قرار داد و سعی کرد که سنگ را به کنار جاده هل دهد. او پس از تلاش زیاد بلاخره موفق شد. هنگامیکه سراغ بقچه اش رفت تا به دوش گیرد و به راهش ادامه دهد. متوجه یک کیسه زیر آن سنگ شد. کیسه را باز کرد پر از سکه های طلا بود و یادداشتی از جانب شاه که این سکه ها مال کسی است که سنگ را از جاده کنار بزند.
شاید شما هم با حل مشکل دیگری مزد و پاداش غیر منتظره ای بگیرید.
تو نیکی کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز.

/ 0 نظر / 8 بازدید