ورود شیطان ممنوع!

شیطان می گوید:پنچ چیز است که من به آن ها راه ندارم و اگر در کسی باشد من به آن آدم راه ندارم و باقی مردم در مشت من هستند.

اول: کسی که از خدا طلب نگهداری کند، و در کلیه امور به خدا توکل کند.

دوم: کسی که آن چه برای خود می پسندد برای برادر دینی خود بپسندد.

سوم: اگر مصیبتی به او وارد شد صبر کند.

چهارم: کسی که راضی باشد به آن چه خدا روزی او کرده .

پنجم: کسی که در شبانه روز ذکر خدا را زیاد می کند [زیرا] اگر غفلت کرد در مشت شیطان است.

خصال شیخ صدوق، ص285

/ 0 نظر / 5 بازدید