تشویق و تحسین کودک

 تشویق و تحسین کودک:

متناسب با سن و موقعیت فرزندان آنها را تشویق کنید. 

تشویق همیشگی و تکراری نباشد زیرا یک عادت و یک نوع شرطی شدن بوجود می آورد.

برای موفقیتهای کوچک هم فرزند خود را تشویق کنید.

 راستگویی و صداقت او را تشویق کنید. حتی اگر اعتراف به خطا کرد راستگویی او را تشویق کنید.

اگر به دوستش یا دیگران اظهار محبت کرد او را تشویق کنید.

تا می توانید بگذارید به شما کمک کند و او را تشویق کنید.

اگر رفتار با کودک  همراه با تشویق و تحسین باشد،کودک فردی متکی به نفس بار می آید.

در هر وقت ممکن او را تمجید کنید و بگویید دوستش دارید. ولی او را بیش از حد مورد ستایش و تمجید قرار ندهیم، زیرا باعث تکبر و توقع زیاد می شود.

مطالب مثبت را بسیار تکرار کرده در او احساس موفقیت ایجاد کنید.

از اوصاف خوب کودکتان تعریف کنید تا با انرژی مثبت کارهای خوب افزایش پیدا کند.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید