تقویت اعتماد به نفس

مفهوم اعتماد به نفس و راههای تقویت آن:

به میزان علاقه اطمینان و غروری که نسبت به خود دارید اعتماد به نفس می گویند. راههای زیر به شما در تقویت اعتماد به نفستان کمک می کند. 

1- خود را با دیگران مقایسه نکنید. 

 2- خود را دست کم نگیرید.

3- فهرستی از کارهایی که انجام داده اید و درآنها موفق بوده اید تهیه کنید. 

4- سر خود را به کارهای مفید و سازنده گرم کنید. 

 5- با افراد مثبت نشست و برخاست کنید.

/ 0 نظر / 11 بازدید