اقسام خواب

پیامبر اعظم(ص)  فرموده اند که خواب هفت قسم است:

1- خواب غفلت: که خواب در مجالس پند و اخلاق است.

2- خواب لعنت: به هنگام نماز صبح .

3- خواب رخصت: بعد از نماز عشاء .

4- خواب بدبختی: خواب در وقت هر نماز . 

5- خواب عذاب: بعد از نماز صبح و زدن سپیده .

6- خواب راحت: خواب هنگام ظهر .

7- خواب حسرت: خواب در شب جمعه .

/ 0 نظر / 7 بازدید