آماده کردن هدیه قبل از مرگ

پرسید آن هدایا کدامند؟

رسول اکرم صلےالله علیه وآله فرمود:

۱- هدیه عزرائیل
۲- هدیه قبر
۳- هدیه نکیر و منکر
۴- هدیه میزان
۵- هدیه پل صراط
۶- هدیه مالک(خزانه دار جهنم)
۷- هدیه رضوان(خزانه دار بهشت)
۸- هدیه پیامبر
۹- هدیه جبرائیل
۱۰- و هدیه خداوند متعال

اما هدیه عزائیل چهار چیزاست :

✅۱. رضایت حق داران.
✅ ۲. قضاے نمازها.
✅ ۳. اشتیاق به خداوند.
✅ ۴.آرزوے مرگ.

اما هدیه قبر چهار چیزاست :
✅۱. ترک سخن چینے .
✅۲. استبراء.
✅۳. تلاوت قرآن.
✅۴. نماز شب.

اما هدیه نکیر و منکر چهار چیزاست :
✅۱. راستگویے .
✅ ۲. ترک غیبت.
✅ ۳. حق گویے .
✅۴. تواضع در برابر همه

اما هدیه میزان چهار چیزاست :
✅۱. فرو خوردن خشم.
✅۲. تقواے راستین.
✅۳. رفتن به سوےجماعت.
✅ ۴. دعوت به سوےآمرزش الهے

اما هدیه صراط چهار چیزاست :
✅۱. اخلاص عمل.
✅ ۲. زیاد به یاد خدا بودن.
✅۳. خوش اخلاقے .
✅ ۴. تحمل کردن آزار دیگران

اما هدیه مالک(خزانه دار جهنم) چهار چیزاست :
✅۱. گریه از ترس خداوند.
✅ ۲. صدقه مخفے .
✅ ۳.ترک گناهان.
✅۴.خوش رفتارےبا پدر و مادر

اماهدیه رضوان(خزانه دار بهشت) چهار چیزاست :
✅۱. صبر در ناملایمات.
✅ ۲. شکر بر نعمت.
✅ ۳انفاق مال در راه اطاعت خداوند.
✅ ۴.رعایت امانت در مال وقفے

اما هدیه رسول اکرم(ص) چهار چیزاست :
✅۱. دوست داشتن او.
✅۲. پیروے از سنت او.
✅ ۳.دوست داشتن اهل بیت او.
✅ ۴. زبان را از بدےها حفظ کردن

اما هدیه جبرائیل چهار چیزاست:
✅۱. کم حرف زدن.
✅2.کم خوردن.
✅ 3. کم خوابیدن.
✅4. مداومت بر حمد

اما هدیه خداوند متعال چهار چیزاست :
✅۱. امر به نیکے .
✅ ۲. نهے از بدے .
✅ ۳. نصیحت و خیرخواهے براے مردم.
✅ ۴. و مهربانے کردن با همه

منبع : کتاب المواعظ العددیه. احادیث ده گانه

/ 0 نظر / 38 بازدید