معماى یک زن و مرد

یحیى بن اکثم از جواب سؤ ال عاجز ماند، تقاضا کرد: امام پاسخ را بفرمایند.
حضرت فرمود: آن زنى است که:
1 - اول صبح کنیز شخصى است و نظر مرد اجنبى به کنیز دیگرى حرام است.
2 - وسط روز این مرد، زن کنیز را از صاحبش مى خرد. در نتیجه زن بر این مرد که مولاى اوست به ملک یمین حلال مى شود.
3 - هنگام ظهر مرد، کنیز خود را آزاد مى کند.بنا براین زن بر او حرام مى شود.
4 - عصر: مرد با آن زن آزاد شده ازدواج مى کند و زن بر مرد حلال مى شود.
5 - هنگام مغرب با همسر خود ظهار(1) مى کند، وبار دیگر زن بر او حرام مى گردد.
6 - هنگام عشاء کفاره ظهار را مى دهد، و در نتیجه مجدداً بر او حلال مى شود.
7 - نیمه شب مرد زن خود را طلاق رجعى مى دهد، و زن بر مرد حرام مى شود.
8 - هنگام طلوع فجر رجوع مى کند و زن بر مرد حلال مى گردد.
9 - سپس زن مرتد مى شود و بر شوهر خود حرام مى گردد.
10 - در طلوع شمس توبه مى کند و بر شوهر خود حلال مى شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت 1- ظهار آنست که شوهر به همسر خود بگوید: تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستى، یا پشت تو مثل مادرم است این سخن باعث حرمت زن بر شوهر مى شود.

منبع : بحارالانوار ج 10/ ص 385.

/ 0 نظر / 6 بازدید