علما - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

استدلال علامه حلی در برابر مذاهب اهل تسنن

http://media.farsnews.com/media/8710/Images/jpg/A0597/A0597307.jpg

شاه خدابنده یازدهمین یازدهمین پادشاه ایلخانان بود که در سال 709 به مذهب شیعه گروید و اعلام رسمی مذهب شیعه جعفری را در ایران نمود. شیعیان که مورد عنایت او بودند او را «خدا بنده» و اهل تسنّن او را «خربنده» می گفتند! ...بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٤/۳/۱۸ - انقلابی

فلسفه مجازات در دنیا

ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﻗﺮﺍﺋﺘﯽ:

ﭼﺮﺍ ﺑﻌﻀﯽ آدمﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﯽﺷﻦ، ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﺩ ﻣﯽﮐﻨﻦ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﭘﺲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺧﺪﺍ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

 ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪﺍﻧﺪ:

۱.ﻋﯿﻨﮏ
۲.ﻣﻠﺤﻔﻪ
۳.ﻓﺮﺵ

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﮑﻪ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻋﯿﻨﮑﺖ، "ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ" ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ "ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ" ﮐﺎﻏﺬﯼ ﭘﺎﮎ ﻣﯽﮐﻨﯽ! .

ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﮑﻪ بنشیند ﺭﻭﯼ ﻣﻠﺤﻔﻪ، ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯼ "ﺳﺮ ﻣﺎﻩ" ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎ ﻭ ﻣﻠﺤﻔﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ، ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ "ﭼﻨﮓ” ‏(مثل ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺪﯾﻢ) ﻣﯽﺷﻮﯾﯽ! .

ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﮑﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ، ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯼ "ﺳﺮ ﺳﺎل"، ﺑﺎ "ﺩﺳﺘﻪ ﺑﯿﻞ"ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﻣﯿﺎﻓﺘﯽ!

ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻩﻫﺎﯼ مؤﻣﻨﺶ ﻣﺜﻞ ﻋﯿﻨﮏ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺯﻻﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ، ﺗﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ‏(ﻭﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺧﻔﯿﻒ‏). ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﺶ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ! ﻭ ﺁﻥ ﮔﺮﺩﻥ ﮐﻠﻔﺖﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﭼﺮﮎﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﺩ; ‏(ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ: ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﻓﺰﺍﯾﻨﺪ) ﻭ ﺳﺮ ﺳﺎﻝ ‏(ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ، ﯾﺎ ﻫﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﻫﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ‏) ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٤/۳/۱۱ - انقلابی

زندگی نامه مختصر استاد حاج علی آهی

«زندگی نامه مختصر استاد حاج علی آهی»

وجه تسمیه شهرت: پدر ایشان (مرحوم حاج قربانعلی آهی)، متولد دهستان «آه» بوده است. «آه» به مجموعه شش پارچه آبادی گفته می‌شده که امروز مشهور به شهر آبعلی است و در ۶۰کیلومتری شمال شرقی تهران، جاده تهران-آمل قرار دارد.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٤/۱/۱٧ - انقلابی

23 دلیل برای سوال چرا امام خامنه‌ای ؟!

امام خامنه ایبقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٩ - انقلابی

چرا برخی مومنین تو دنیا زودتر مجازات میشوند؟

ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﻗﺮﺍﺋﺘﯽ:
ﭼﺮﺍ ﺑﻌﻀﯽ آدمﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﯽﺷﻦ، ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﺩ ﻣﯽﮐﻨﻦ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﭘﺲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺧﺪﺍ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪﺍﻧﺪ: ۱. ﻋﯿﻨﮏ ۲. ﻣﻠﺤﻔﻪ ۳. ﻓﺮﺵ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﮑﻪ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻋﯿﻨﮑﺖ، "ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ" ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ "ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ" ﮐﺎﻏﺬﯼ ﭘﺎﮎ ﻣﯽﮐﻨﯽ! ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﮑﻪ بنشیند ﺭﻭﯼ ﻣﻠﺤﻔﻪ، ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯼ "ﺳﺮ ﻣﺎﻩ" ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎ ﻭ ﻣﻠﺤﻔﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ، ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ "ﭼﻨﮓ” (مثل ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺪﯾﻢ) ﻣﯽﺷﻮﯾﯽ! ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﮑﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ، ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯼ "ﺳﺮ ﺳﺎل"، ﺑﺎ "ﺩﺳﺘﻪ ﺑﯿﻞ"ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﻣﯿﺎﻓﺘﯽ!
ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻩﻫﺎﯼ مؤﻣﻨﺶ ﻣﺜﻞ ﻋﯿﻨﮏ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺯﻻﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ، ﺗﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ (ﻭﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺧﻔﯿﻒ). ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﺶ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ! ﻭ ﺁﻥ ﮔﺮﺩﻥ ﮐﻠﻔﺖﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﭼﺮﮎﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﺩ; (ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ: ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﻓﺰﺍﯾﻨﺪ) ﻭ ﺳﺮ ﺳﺎﻝ (ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ، ﯾﺎ ﻫﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﻫﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ) ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/۳٠ - انقلابی

۱۰ جمله زیبا از استاد الهی قمشه ای

الهی قمشه ای
1-قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید...
۲-اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد...
۳- ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛شمع های افتاده خاموش می شوند...
۴- دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد؛دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد...
۵- هیچ کدام از ما با “ای کاش”، به جایی نرسیده‌ایم...
۶- “زمان” وفاداریه آدما رو ثابت میکنه نه “زبان” ...
۷- همیشه یادمون باشه که نگفته هارو میتونیم بگیم اما گفته هارو نمیتونیم پس بگیریم …
۸- خودبینی، دیدن خود نیست،خودبینی، ندیدن دیگران است...
۹- هیچ آرایشی شخصیت زشت را نمی پوشاند !
۱۰- آدمـها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدار و به انــدازه ظــرفــیت آنها ابراز کــن...

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ - انقلابی

ماجرای کارت عروسی

قرائتی

🔸 حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا قرائتی تعریف می کردند :

یک کارت عروسی از یک دختر خانمی دستم آمد از بس جذب این کارت شدم کارتش را با خودم آوردم قم.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٤ - انقلابی

حاج آقا کافی و درسی به یک بی حجاب

آقای کافی

آقای کافی نقل می کردند:
داشتم میرفتم قم، ماشین نبود، ماشین های شیراز رو سوار شدیم. یه خانمی هم جلوی ما نشسته بود،اون موقع هم که روسری سرشون نمی کردن!بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩۳/۱٠/۱٩ - انقلابی

سلمٌ لمن سالمکم ، حربٌ لمن حاربکم

امام خامنه ای

برای سلامتی و طول عمر با عزت رهبر فرزانه انقلاب و خار چشم دشمنان قسم خورده و جلای دل دلسوختگان ، نائب برحق امام زمان (عج) حضرت آیت الله عظمی امام خامنه ای صلوات و دعا بفرمائید.

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٧ - انقلابی

توصیه های اخلاقی حاج اسماعیل دولابی درباره خانواده

حاج اسماعیل دولابینظام خانواده، نظام ارزشمند و محبوبى است که در اسلام هیچ بنایى محبوب‌تر از او پایه‌ریزى نشده است. پیامبر اکرم(ص) مى‌فرماید: در اسلام هیچ نهادى محبوب‌تر و عزیرتر از تشکیل خانواده در نزد خداوند بنا نشده است.

هیچ فایده‌اى بعد از نعمت اسلام برتر و مفیدتر از این براى مرد مسلمان نیست که او همسرى داشته باشد که هروقت به او نگاه کند مسرور و شاداب شود و هنگامى که به او دستور دهد اطاعت کند، و هر وقتى که از نزدش برود حافظ جان خود و مال همسرش باشد.

نظام خانواده از چنان جایگاه و مقام شایسته در اسلام برخوردار است که حتى بر میزان ثواب عبادت و بندگى افراد تأثیر مى‌گذارد، تا جایى که دو رکعت نماز کسانى که تشکیل خانواده داده‌اند برتر از عبادت فرد مجردى است که شب و روز نماز بخواند.

در ادامه توصیه‌هایی از مرحوم محمداسماعیل دولابی از عارفان و سالکان طریق الهی در خصوص «خانواده و اهمیت آن» برای عموم علاقه‌مندان نقل می‌کنیم:بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩۳/٦/۱٥ - انقلابی

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

طلبه جوانی از شیخ مقدس اردبیلی (ره) پرسید:  جناب شیخ آیا شما گناه میکنید؟
شیخ از جواب دادن امتناع کرد. طلبه سوال خود را تکرار کرد و آنقدر سماجت به خرج داد که شیخ را به جواب واداشت:
نه.
طلبه این بار پرسید: آیا فکر گناه کردن هم نمی کنید؟  
شیخ خاموش ماند.
و باز اصرار های طلبه ...  تا اینکه شیخ با متانت رو به طلبه جوان کرد و فرمود:
آیا تو نجاست میخوری:
طلبه گفت : نه
شیخ فرمود آیا فکر خوردن نجاست را هم میکنی؟

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩۳/٥/۱٧ - انقلابی

198 لطیفه حلال استاد قرائتی

1استاد قرائتی. فریدون دوان دوان با خوشحالی به مادر گفت: 20 گرفتم. مادر با شادی بوسیدش و گفت: آفرین از چه درسی؟ 8 از حساب و 7 از املا و 5 از انشا. جمعا می شود 20 .بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/۱۸ - انقلابی

عشق به خمینـى عشق به همه خوبیهاست.

امام خمینیسالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام روح الله موسوی خمینی (ره) بر همگان تسلیت باد

 

امام خمینی (ره) از ولادت تا رحلت در ادامه مطلب...

 

مطالب مرتبط:بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩۳/۳/۱٢ - انقلابی

80 توصیه های حجه الاسلام قرائتی به زوج های جوان:

قرائتیهشتاد توصیه در ادامه مطلب ...بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱ - انقلابی

ان شا الله گفتن از آداب بندگی است.

ان شا الله

بسم الله الرحمن الرحیم

آیات 23 و 24 سوره مبارکه کهف:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فَاعِلٌ ذَٰلِکَ غَدًا( 23 ) إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْکُرْ رَبَّکَ إِذَا نَسِیتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ یَهْدِیَنِ رَبِّی لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا( 24 )

و هرگز در مورد کاری نگو: (من فردا آن را انجام میدهم). ( 23 ) مگر اینکه خدا بخواهد! و هرگاه فراموش کردی، (جبران کن) و پروردگارت را به خاطر بیاور، و بگو: (امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشنتر از این هدایت کند!) ( 24 )


 مطلب زیر گذری کوتاه از سلسله مباحث تفسیری استاد سید محمد ضیا آبادی در خصوص تفسیر آیات مبارکه فوق استخراج و تخلیص شده است.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩۳/٢/٧ - انقلابی

گذری بر زندگی ابوذر زمان ، مرحوم آیت الله طالقانی

آیت الله طالقانی

نام و نام خانوادگیآیت الله سید محمود طالقانی

نام پدر : آیت الله سید ابوالحسن طالقانی

تاریخ تولد : 1289/12/15 - طالقان

تاریخ ارتحال1359/6/19 - تهران

مسئولیت اولین امام جمعه تهران


 بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸ - انقلابی

زندگی اولین شهید محراب حضرت آیت الله مدنی

شهید محراب مدنینام  :  سید اسدالله مدنی دهخوارقانی

تاریخ تولد  :  1293
مسئولیت  :  امام جمعه تبریز
تاریخ شهادت  :  20 شهریور 1362
محل شهادت  :  تبریز

نحوه شهادت :  ترور توسط منافین کوردل پس از اقامه نماز جمعهبقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٥ - انقلابی

چرا باید بگوییم « امام خامنه ای» ؟

امام خامنه ای

    غربی‌ها با سه کلیدواژه‌ی آزادی، دموکراسی، و حقوق بشر افکار عمومی را اداره می‌کردند. شرقی‌ها با دو کلیدواژه‌ی مبارزه‌ی پرولتاریا با امپریالیسم و برابری. امام پنج کلیدواژه‌ی قرآنی را در مقابل آن پنج کلیدواژه قرار دادند.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٩ - انقلابی

انا لله و انا الیه الراجعون ؛ مداد العلماء افضل من دماء الشهداء

حاج آقا عباسی لنگرود حاج آقا عباسی لنگرود

مداد العلماء افضل من دماء الشهداء

مداد علما بالاتر از خون شهدا است

دینداری پیرو ، عالمی وارسته و مجاهدی نستوه حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم عباسی مدیر حوزه علمیه لنگرود که در سن 49 سالگی در بعدازظهر دوشنبه 92/9/11 بر اثر ایست قلبی در بیمارستان امینی لنگرود درگذشت. حاج آقا عباسی از شاگردان آیت الله بهجت و دوستان شهید ابوالحسن کریمی (نماینده شهید لنگرود و از اعضای یاران شهید بهشتی ) بود. مرحوم حجت‌الاسلام‌ عباسی از رزمندگان دوران دفاع مقدس و مولف کتاب در حوزه علوم اسلامی بود. به نوبه ی خودم از دست دادن این استاد برجسته اخلاق و عالم ربانی را محضر مبارک امام زمان (عج) و حضرت امام خامنه ای و خدمت همه مردم مومن و ولایتمدار گیلان بالاخص شهرستان لنگرود تسلیت عرض می نمایم.

شادی روح ایشان الفاتحه مع الصلوات

بعدا نوشت:

یادش بخیر چه شبها که ایشان بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد حوزه علمیه صاحب الزمانی (مسجد گلشن) لنگرود جلسه تفسیر قرآن داشتند و همه را با بیانی شیرین و شیوا مستفیض می کردند.

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/۱٢ - انقلابی

شهید آیت‌الله بهشتی، اولین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

شهید بهشتینام  :  سید محمد

نام خانوادگی  :  حسینی بهشتی
تاریخ تولد  :  2 آبان 1307 در اصفهان
تحصیلات  :  حوزوی - دکترای فلسفه
تاریخ شهادت  :  1360/04/07
محل شهادت  :  تالار ساختمان حزب جمهوری اسلامی - تهران
عملیات  :  بمب گذاری و ترور توسط منافقین کوردل
بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩٢/٤/٧ - انقلابی

تودهنی سنگین حجت الاسلام قرائتی به حلقه انحرافی

وی اخیرا ضمن حضور در برنامه تلویزیونی سمت خدا گفته است: می‌گویند ما خودمان مستقیما با امام زمان رابطه داریم، یک آدم منحرفی است می‌گوید من حکمم از امام زمان است. ادعاهایی می‌کنند یک کسانی را نایب امام زمان(عج)، مدیریت امام زمان(عج)، نمی‌دانم نظارت امام زمان (عج) همچین خودشان را به امام زمان (عج) می‌چسبانند... میگیم آقا! شما تو حوض خانه خود شنا نکرده‌ای حالا ادعا می‌کنید در اقیانوس اطلس شیرجه می‌روی؟!

قرائتی افزود: شما نسبت به مراجع موجود موضعت چه بود؟ چقدر تقلید کردی؟! اصلا مرجع شما چه کسی است؟! با نایب امام زمان چه کردید که حالا با خودش... شما مگر گریه نمی‌کردید که یا حجه‌ابن‌الحسن بیا طاغوت‌ها را زیر و رو کن؟ بالاخره امام خمینی(ره) آمد یک طاغوت را برداشت تو چقدر کمک امام(ره) کردی؟! که حالا می‌گویی یا حجه‌ابن‌الحسن بیا همه طاغوت‌ها را از دم بردار امام خمینی(ره) یک طاغوت را برداشت یا نه؟ شما در حذف یک طاغوت نقشت چه بود؟! چقدر سختی کشیدی؟... تو برای یک کار کوچک اقدام نکردی! این ادعاهای بیخودی‌ست؛ انحرافات است.

وی افزود: «یک دکتری هست رئیس دفتر یک کسی یه زمانی بود الان نمی‌دانم! خیلی راجع به آن آقا حرف‌های رنگارنگ می‌زدند من بعد زنگ زدم در مورد رئیس دفترش پرسیدم شما ایشان را که اینقدر مریدش هستی دو تا از کمالاتش را بگو چون من شناختی روی ایشان ندارم چون خیلی بعضی‌ها می‌گویند خوب است و بعضی‌ها می‌گویند بد است شما بگو، گفت ایشان زیارت عاشورایش ترک نمی‌شود، گفتم دیگه، گفت نماز شبش هم ترک نمی‌شود، گفتم خب عمه من هم این کارها را می‌کرد!!

لینک منبع

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٩ - انقلابی

امام خامنه ای

امام خامنه ایجوادی آملی

آیت الله جوادی آملی :رهبری نه پست است نه مقام، بلکه امام جامعه است.

چگونه است که در نماز با اقتدای چند نفر میگوئیم،"امام جماعت"

اما به رهبر جهان اسلام نگوئیم امام ....؟

هر لفظی غیر از " امام خامنه ای " جفا به ایشان است

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩٢/٢/۱٧ - انقلابی

ماجرای تکریم آیت‌الله خوشوقت توسط رهبر انقلاب

گفتاری از حجت‌الاسلام‌والمسلمین کاظم صدیقی، استاد اخلاق و امام جمعه‌ی موقت تهران درباره‌ی شخصیت مرحوم آیت‌الله حاج شیخ عزیزالله خوشوقت


بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩۱/۱٢/۱۱ - انقلابی

قهرمانی ایران در کشتی

قهرمانی ایران در جام جهانی کشتی آزاد* دیروز کشتی آزاد ایران بار دیگر در مسابقات جام جهانی افتخار آفرید و با قدرت هرچه تمام بر سکوی قهرمانی ایستاد. و کشتی امریکا و روسیه در مقابل ایران با نتیجه مشابه 6 بر یک زانو زد. این قهرمانی بر همگان مبارک. وقتی پرچم ایران بر فراز پرچم ابرقدرتهای شرق و غرب باشد، علت توطئه امریکا بر حذف کشتی از المپیک مشخص می شود.

* در ضمن امروز تشییع جنازه آیت الله خوشوقت توسط امام خامنه ای بود. آیت الله خوشوقت صبح چهارشنبه پس از گذشت ۱۷ روز بستری در بیمارستان‌ سعودی به ملکوت اعلی پیوست. آیت الله عزیزالله خوشوقت (زادهٔ ۱۳۰۵) مجتهد و استاد اخلاق، امام جماعت مسجد امام حسن مجتبی واقع در سه راه طالقانی (پیچ شمران) در تهران است. او از بارزترین شاگردان اخلاق و عرفان علامه طباطبایی است. وی در اوایل انقلاب از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. روحش شاد و راهش پر رهرو باد. این مصیبت وارده را به محضر امام زمان (عج) و نائب بر حقشان تسلیت عرض میکنم.

خوشوقتپی نوشت اول : چه خوب میشد که این علمای گرانقدری که ما داریم، صدا و سیما بیشتر در زمان حیاتشان فرصت را غنیمت شمرده و از مجالس و محافلشان ما را مستفیض کنند. به قول یکی از دوستان ما ایرانی ها مرده پرستیم. همین که یکی میمیره برامون عزیز میشه درحالیکه وقتی پیش ما حاضرند هر بلا و جفایی که بخواهیم بر سرشان می آوریم.

پی نوشت دوم: در حدیث است که در روز قیامت سه چیز از انسان به خاطر کم توجهی شکایت می کنند:1- قرآن  2- مسجد  3- عالم و دانشمند

کم توجهی به علمایی چون آیت الله خوشوقت و آیت الله مجتهدی و آقامجتبی تهرانی در قید حیاتشان، و نیز علمای حاضری که در طول شبانه روز حتی اسمی از آنان برده نمی شود چه رسد که مجلس افاضاتی از ایشان پخش گردد، نوعی جفا در حق علماست. حق عالم است که سوالی را که نمیدانی از ایشان بپرسی . همانطور که مولای متقیان امام علی علیه السلام می فرمودند: سَلونی قَبلَ اَن تَفقِدونی. از من بپرسید قبل از آنکه مرا از دست بدهید. آنوقت یک آدم جاهلی پیدا می شود به عنوان تمسخر و استهزاء می پرسد: یا علی! اگر راست می گویی بگو تعداد تارهای موی سر من چند نخ است؟!! ...

باز نوشت: بدلیل سفر زیارتی قم تا آخر هفته آپ نیستم. هر وقت برگشتم به نظرات و کامنت های دوستان جواب داده خواهد شد. ان شا الله

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٥ - انقلابی

استجابت دعــــا

آیت الله بهجتآیت الله بهجت (رحمة الله علیه)، در پاسخ به سوالی فرمودند: برخی گمان می‌کنند که دعا، کار پیرزن‌ها و پیرمردها و عجزه [ناتوانان] است، آنها که نمی‌توانند در میدان جنگ و جهاد شمشیر بزنند؛ ولی معلوم می‌شود مساله از این بالاتر است.

در روایت درباره شرایط استجابت دعا آمده است: “من دعا و هو لایحس سوی الاجابة استجیب له”، یعنی هر کس دعا کند و جز اجابت احساس نکند، دعایش مستجاب می‌شود. ایشان در ادامه می‌فرمایند: گویا حالتی در ما پیدا شده شبیه به یاس از اجابت، که دعای ما فقط به زبان و لقلقه‌ی لسانی است؛ نه دعای برخاسته از دل مطمئن و امیدوار به اجابت. قلب متیقن و دل شکسته‌ای می‌خواهد که دعایش مثل تیر به هدف برسد، به گونه‌ای که دعا کنیم و اجابت آن را بفهمیم و یا حداقل به ما وعده‌ی استجابت آن را بدهد، ولو بعد از چهل سال، همچنان که درباره حضرت یعقوب علیه‌السلام ظاهرا دارد [محقق شد].

بنابراین فرموده آیت الله بهجت، آن دعایی مستجاب است که دعاکننده در آن مطمئن به اجابت باشد و این امر به قول ایشان قلب متیقن و دل شکسته می‌خواهد.

کتاب پرسش‌های شما و پاسخ‌های آیةالله بهجت، جلد دوم

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩۱/٦/۱٠ - انقلابی

سیاست در کلام آیت الله بهجت(ره)

 • سیاست در کلام آیت الله بهجت(ره)
 •  اغلاط سیاسی سیاسیّون امروز...
 • خطر اختلاط مسلمانان با کفار
 • اسلام را کنار می گذاریم و می گوییم: اسلام نمی تواند جامعه را اداره کند!
 • خدا کند بفهمیم که خرابیم
 • حال مسلمانان در عصر غیبت و لزوم چاره اندیشی برای مقابله با کفّار
 • سودمند نبودن اصلاح حکومت در صورت عدم اصلاح افراد جامعه
 • منشور سازمان ملل، و قوانین ضدّ قرآن و اسلام
 • به خیر تو امید نیست، شرّ مرسان
 • رشوه خواری بزرگ ترین جنایت اجتماعی ملت ها
 • وظیفه ی ما در روزهای پرفتنه
 • انگلیس با رشوه بر ممالک اسلامی غلبه کرد!
 • چرا برای تفاهم و صلح دور هم نمی نشینیم؟
 • چرا به فکر شیعیان و مسلمانان گرفتار نیستیم؟!
 • تشخیص اهم و مهم


بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۱ - انقلابی

شهید عدالت ، آیت الله علی قدوسی

نام  :  شهید علی قدوسیآیت الله علی قدوسی
(شهید شاخص بسیج حقوقدانان در سال 90)
نام پدر  :  ملا احمد قدوسی
تاریخ تولد  :  12 مرداد سال 1306 خورشیدی ( 5 رجب)
تحصیلات  :  اجتهاد
مسئولیت  :  مسئولیت دادستانی کل انقلاب
تاریخ شهادت  :  1360/06/14
محل شهادت  :  دادستانی تهران
عملیات  :  بمب گذاری منافقین


بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٢۳ - انقلابی

کلام بزرگان

 منبع: وبلاگ کانون مهدویت دانشکده اصول دین دزفول

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩۱/٥/۱٤ - انقلابی

برای خود نوشت!

راستی چقدر شیرینه که آدم خواب آقاشو ببینه. همین چند شب پیش خواب دیدم تو یه جا خیلی سر سبز ( کمی شبیه چمن زمین فوتبال ) بودم که توفیق زیارت امام خامنه ای آن هم از نزدیک نصیبم شد. اصلا در پوست خودم نمی گنجیدم. آقامون بود. خیلی منو مورد تفقد و نوازش خودش قرار داد و احوال و وضعیتم را می پرسید. درست یادم نیست چه صحبتهایی رد و بدل شد ولی لبخند آقا واقعا زیبا و دلرباست. تو بیداری که توفیق زیارت نداشتیم. دل خوشیم همینه که تو خواب آقامون از ما راضی بودند.

دلیل رضایت آقا رو نمی دونم. نمی دانم چرا! من کسی نیستم. حتی خودم هم از کارم راضی نیستم. من شاید کوچکترین و کمترین سرباز آقا هم نباشم. وای به حالم اگر مقام ولایت از من رنجیده خاطر بشه. وای بحالم اگر با رفتارم دل امام زمان (عج)مو خون کنم. باید خیلی بهتر از اینها باشم ولی باز هم خدایا به امید تو.

بیشتر از اینها باید کار فرهنگی صورت بگیرد. وضع جامعه ما نتیجه تنبلی و رخوت ماست. همه باید دست به دست هم بدهیم و وجدان های خفته را بیدار کنیم. وجدانهایی که برخی به خواب ابدی رفته اند را باید با دمِ مسیحایی بیدار کرد.

تو جامعه ای که برخی مسئولینش فقط شعار میدهند و دم از اسلام می زنند و در عمل فقط به فکر جیب شخصی خودشون هستند. غافل از وضعیت فرهنگی جامعه...

( ادامه مطالب را در همین رابطه بخوانید و خواهشا از دست ندهید)

1- مساله ای که منو به خود واداشت

2- قدری تأمل...

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۸ - انقلابی

​​​​​گزیده بیانات آیت الله العظمی بهجت (ره) پیرامون قرآن کریم

1. اگر کتابی بود که عکس اشیا را نشان می داد، آن کتاب همین قرآن است که بهشت و جهنم را نشان می دهد.
[در محضر بهجت:1/11]


بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۱ - انقلابی

مستند العبد-زندگانی آیت الله بهجت(رحمه الله)

مستند العبد در شرح زندگانی آیت الله بهجت(رحمه الله)

قسمت اول:محمد تقی ثانی

قسمت دوم:کربلا

قسمت سوم:استاد کامل

قسمت چهارم:سفری دیگر

قسمت پنجم:مقیم مدام

قسمت ششم:نشانی...

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۱/٢/٢۸ - انقلابی

زندگانی آیت الله بهجت به روایت تصویر

آدمی از عشق کجا می رسد؟        بهجت خوبان به خدایش رسیدبقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۱/٢/٢۸ - انقلابی

بهجت خوبان

زندگی‌نامه آیت‌الله العظمی محمد تقی بهجت رحمة الله علیه

خبر از راه دور می آمد
خاطرات گذشته ام گم شد
عصریکشنبه ناگهان قلبم ،
مسجد فاطمیه ی قم شد
آسمان با تمام چشمانش
در قنوت کسی معطل بود
بعد از آن انتظار طولانی
نوبت گریه های مردم شد
ضجه ی عاشقان سردرگم 
ـ الذین اذا اصابتهم ـ
صبر کردم اگر نمی گویم :
زندگی تیره شد ، توهم  شد
کوچه در یک نگاه طوفانی
زیر تابوت غصه ای می رفت
چشم باران به چشم شهر افتاد
موجی از گریه در تلاطم شد
صبح روز سه شنبه ماتم را
ـ رفتنت را ـ به چشم خود دیدم
این جهان بی تو خسته ، آن دنیا
با توآماده ی تبسم شد ...

(شعر از سیدحسن مبارز)بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۱/٢/٢۸ - انقلابی

شهیدی که در تابوت لبخند زد

وقتی تابوت را باز کردم، دیدم که شهید دست بر سینه دارد و با حالت تبسم، لبخند می زند. شب، شهید بزرگوار را در خواب دیدم که گفت: «می دانی چرا لبخند زدم؟... 

 


 در سال 1341 در شهر بابل، فرزندی از خانواده ای کشاورز چشم به جهان گشود که نام او را «محمد زمان»نهادند؛ « محمد زمان ولی پور»

محمد زمان از همان اوان کودکی، دستانش به کار و زحمت آبدیده گشت. همراه با کار کشاورزی، تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را به سر برد و راهی دبیرستان شد و موفق به اخذ مدرک دیپلم گشت. در کنکور تجربی شرکت کرد و در رشته پزشکی قبول شد.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۱/٢/٢۸ - انقلابی

حکم ارتداد خواننده شیطانی

پس از هجمه های اخیر در شبکه های اینترنتی و گستاخی و هتاکی شاهین نجفی خواننده رپ ایرانی مقیم آلمان به ساحت مقدس امام علی النقی الهادی(ع) و امام زمان(عج) در ترانه ای به اسم «نقی»، جمعی از فعالان فرهنگی، رسانه ای و مذهبی کشور در نامه ای به مراجع تقلید از ایشان خواستار بررسی حکم ارتداد خواننده موهن به ساحت مقدس امامان شیعه(ع) شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩۱/٢/٢۳ - انقلابی

19 اردیبهشت روز بزرگداشت شیخ کلینیبقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٩ - انقلابی

توبه و مراتب آن

 

استاد حسین انصاریان:

توبه یعنی پشیمانی، ما هم پشیمان هستیم. یک بخش دیگر توبه ، استغفار با زبان است. خدا گفته است که غیر از پشیمانی قلب، دوست دارم صدای التماس گنهکار را بشنوم. سومین مرحله توبه ترک بالجوارح است. چهارمین بخش آن هم این است که به خدا بگویی: دیگر من به گناه بر نمی گردم ...

خدا فرمود: محبت کل مادرهای عالم را جمع کنند، یک ذره محبت من را نشان نمی دهد.

اسیرانی را نزد پیامبر آوردند ناگاه زنی از میان ایشان دوان دوان طفل خویش را در میان اسیران یافت، به سینه گرفت و شیر داد. پیامبر فرمود: آیا گمان دارید این زن فرزند خود را در آتش بیفکند؟ یاران گفتند: نه به خدا سوگند. پیامبر فرمود: خداوند نسبت به بندگانش مهربانتر از این زن به فرزندش است.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٧ - انقلابی

رمزگشایی ازپیامک‌سازی برای آیت الله جنتی

هفته‌نامه «پنجره» در یادداشتی نوشت:

چرا یک‎باره طی چند ماه گذشته آیت‌الله جنتی، این‎طور آماج جوک‎ها قرار گرفته‎اند؟ آیا می‎خواهند سوابق علمی، مبارزاتی و سیاسی ایشان را آهسته آهسته و بی‎سر و صدا کم‎رنگ کنند؟
پس از یک عمر همراهی با امام(ره) و رهبری و خدمت به جامعه، حالا ایشان به سوژه جوک‎ها تبدیل شده است.
طراحان این فضای عجیب به‎دنبال چه هستند که پیرمرد زاهد و هوشیار عرصه سیاست را به موضوع جوک تبدیل کرده‎اند؟
اگرهیچ نیتی نیست و صرفا خندیدن مهم است (؟! ) چرا در آستانه انتخابات و در جایی‎که همه رقبا و رفقا چشم به عملکرد شورای نگهبان دوخته‎اند، این فضاسازی صورت می‎گیرد؟
این‎بار احتمالا برای آیت‎الله جنتی پروژه‌های تخریب را طراحی کرده‌اند.
فعلا در مرحله آماده‎سازی اذهان هستند.
طراحان این موج تبلیغی می‎خواهند به نگاه مردم نسبت به ایشان طعم و جهت بدهند، به‎طوری‎که هر وقت صحبت از شورای نگهبان و دبیر آن شد، چیزی غیراز جدیت و دقت و امانت‎داری و تیزبینی به اذهان متبادر شود.

مراحل بعدی هم ممکن است در پیش باشد...

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٤ - انقلابی

دو گروه پشت مرا شکستند

امام علی

امیرالمومنان علی (ع) فرمود: (خصال – باب الانثین)

دو گروه پشت مرا شکستند:

مرد فاسقی که عالمانه سخن می گوید و جاهلی که متعبد و متنسک می نماید. آن یک بواسطه زبانش فسقش را می پوشاندو این بواسطه تعبدش جهلش را.

از علماء فاسق و متعبدین جاهل برحذر باشید ، ایشان ریشه فتنه هایند. شنیدم که رسول خدا(ص) می فرمود: ای علی! هلاک امت من به دست منافقانی است که عالمانه سخن می گویند.

شهید مطهری در این باره می فرماید: علی دو طبقه را سخت دفع کرد: 1- منافقان زیرک 2- زاهدان احمق. همین درس، برای مدعیان تشیع او کافی است که چشم باز کنند و فریب منافقان زیرک را نخورند. تیزبین باشند و ظاهر بینی را رها کنند، چرا که جامعه تشیع در حال حاضر سخت به این دو درد مبتلا است.

اکنون در بحبوحه انتخابات هستیم...بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢۳ - انقلابی

دستورالعمل های اخلاقی

دستورالعمل های اخلاقی از کتاب تذکره الحقیقین شامل نامه ها و دستورالعمل های عرفانی شیخ العارفین آیت الله ملاحسین قلی همدانی که شاگرد آیت الله آقا سید علی شوشتری و استاد حضرات عظام همچون سیدعلی آقا قاضی – آقا بهاری- آقا میرزا جوادآقا ملکی بوده اند.

 بسم الله الرحمن الرحیم               

برای سالک الی الله رعایت این ده موضوع در راس همه امور است. راحتی دنیا و آخرت بستگی به رعایت این ده دستور دارد.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩٠/۱۱/٢۱ - انقلابی

شفاعت از دیدگاه شهید مرتضی مطهری

ما اگر درباره شفاعت شفعا بخواهیم چنین اعتقادی داشته باشیم که خدا یک دستور دارد، یک قانون دارد، یک رضایت دارد، امام حسین دستور و قانون و رضایت دیگری دارد; بعد بگوییم ما که دستمان به خدا نمی رسد، آنجا کار خیلی مشکل است، می آییم امام حسین را که به یک چیزهای سهل و ساده ای راضی می شود [شفیع قرار می دهیم];بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٧ - انقلابی

شهید و شهادت

می گویند پشت سر هر شهادتی یک روشنایی پیدا می شود. این سخن، سخن بسیار درستی است و ارزش شهید و شهدا را ثابت می کند. از نظر اجتماعی، مَثَل شهید و شهادت که روشنی ایجاد میکند، مَثَل یک سلسله کارهای خیر فردی است که در قلب فرد ایجاد روشنی میکند. نظیر ایثار، انصاف، مبارزه با هوای نفس.
در حقیقت، شهادت برای اجتماع، نوعی تصفیه نفس است.
اگر شور یک عارف عاشق پروردگار را با منطق یک نفر مصلح ترکیب کنید، از آنها « منطق شهید» در می آید. خون شهید برای همیشه در رگهای اجتماع می جهد.


استاد شهید مرتضی مطهری

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ - انقلابی

چهارده پند از آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی قدس سره

چهارده پند از آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی قدس سره

1- دنیا :
دار بلا و امتحان است. گرفتاری دنیا خلاصی ندارد. کاری کنید که در آخرت گرفتار نباشید. عمل در دنیا، میزان در آخرت است.
2- استفاده از عمر:
جوانی سرمایه ای بزرگ اما زودگذر است که قابل برگشت نیست. بنابراین لز افرادی که معاشرت با آنان عمر انسان را هدر می دهد بپرهیزید.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ - انقلابی

نکات تربیتی


آیت الله تهرانی:
نقاط ضعف انسان و خواسته های مادی بر سه دسته اند:
1- پول و مال
2- جاه و مقام
3- شهوت جنسی

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ - انقلابی

علمای ربانی ، الگوی ولایتمداری

علمای ربانی ، الگوی ولایتمداری

آیت الله العظمی بهجت فومنی

 • از وقتی مقام معظم رهبری قبل از انقلاب زندان رفتند با مرحوم آقای بهجت رفت و آمد داشتند. وقتی حضرت آقا ازاحوالات خودش در زندان برای آیت الله بهجت تعریف کرده بود؛ ایشان فرموده بودند: « چرا نمی توان خدا را دید؟! » حاکی از اینکه آقا در زندان به مقامات بالای معنوی رسیدند.
 • یکی از دوستان می گفت در خدمت آقای بهجت که بودیم یک نفر  درباره مقام معظم رهبری مسئله ای را مطرح کرد. آقای بهجت فرمودند: « آیا شما بهتراز ایشان سراغ دارید؟ من که بهتر از ایشان سراغ ندارم.»
 • منبع موثقی از آیت الله بهجت نقل کردند که ایشان خواب دیدند که حضرت امام زمان (عج) در مجلسی حضور داشتند، علمای بزرگ اسلام هم در خدمت آقا امام زمان بودند، آیت الله خامنه ای وارد شدند و امام زمان(عج) جلوی پای ایشان تمام قد بلند شدند و برای ایشان جایی برای نشستن باز کردند.
 • ایشان عادتشان این بود که درامور مدیریتی کشور دخالتی نمی کردند؛ ولی دلسوزی و دعایشان را داشتند و در خلوتها، آنچه لازمه خیرخواهی بود به آقایان می فرمودند. در ریان فتنه 18 تیر، آقازاده مقام معظم رهبری با مرحوم آقای بهجت دیداری داشتند. ایت الله بهجت به آقازاده رهبر انقلاب فرمودند به پدر سلام برسانید و بگویید محکم در جای خودش بنشیند؛ دشمنان می خواهند پدر شما را از جایگاهش بلند و ضربه های سنگینی را به نظام وارد کنند. آیت الله بهجت بسیار مراقب بودند که خدشه ای به رهبری و انقلاب وارد نشود.
 • ایشان در دیدار با یکی از نمایندگان مجلس فرمودند: باید دقت شود که مجلسیان در نهایت به نظر ولیفقیه برسند و نمایندگان ابتدا به نظرات ولی فقیه در زمینه های مختلف آشنا شوند. ایشان تصریح می فرمودند: ولایت فقیه در همه امور می تواند دخالت کنند.
 • ایشان – در خواب یا مکاشفه ای- خطری را نسبت به انقلاب پیش بینی کرده بودندو به مقام معظم رهبری در این خصوص پیغام دادند و توصیه صدقه و دعای خاص را به ایشان کردند و فرمودند: آنچه از من ساخته بود نیز انجام دادم.

 

شهید محراب آیت الله دستغیب

کیست که این ناله مرا به گوش عمامه به سرهای ایران برساند، هرکس می خواهی باش! خودت را مجتهد می دانی؛ مقدمات خوان می دانی؛ نمی دانم، هرچه خودتان می دانید؛ برتو واجب است امروز تبعیت از یک نفر. تو حق نداری در مقابل رهبر حرف بزنی؛ تماما باید تبعیت کنند... هر عمامه به سری که از رهبر مکرم فاصله بگیرد لعنت خدا برش باد. تمام عمامه سرها همه باید مطیع یک رهبر. امام یکی نائب امام هم یکی ؛ دیگری هیچ تقدم ندارد. همه باید فرمان ببرند، همه باید اطاعت کنند. دانشجویان عزیز ... گرگها شما را از رهبر الهی جدایی می اندازند؛ شما را گروه گروه نکنند؛ وسیله پیشرفت دشمن نشوید. وای به امتی که از هبر الهی خود فاصله بگیرد، هلاک است؛ هلاک است! طعمه دشمن است. الان می دانید آمریکا در کمین، انگلیس در کمین، شوروی در کمین، همه منتظرند کِی این ملت بی سرپرست می شود.

 

 علامه حسن زاده آملی

رهبری عظیم الشان تان را دوست بدارید؛ عالمی، عادلی، رهبری، مومنی، موحدی، سیّاسی، دلداری، رهبری، انسان ربانی ، پاک، منزه، که دنیا شکارش نکرده من جایی سراغ ندارم که عرض کنم. قدر این نعمت عُظمی را که خدا به شما عطا فرمود، قدر این رهبر ولیّ الهی را بدانید. الان این انسجام ما تکلیف شرعی ماست. مبادا عزیزان! مبادا آقایان! مبادا این وحدت ما را، - اول انقلاب یادتان هست چند فرقه برخاستند که می خواستند کشور را تجزیه کنند؟ حواستان جمع باشد - مبادا این جمعیت ما را ، مبادا این کشور علوی ما را، مبادا این نعمت ولایت را از دست شما بگیرند. خدایا به حق پیغمبر و آل پبغمبر، سایه این بزرگ مرد، این رهبر اصیل اسلامی، حضرت ایت الله معظم خامنه ای را مستدام بدار.

 

آیت الله بهاء الدینی

از همان زمان ، رهبری را در آقای خامنه ای می دیدم؛ چرا که ایشان ذخیره الهی برای بعد از امام بوده است. باید او را در اهدافش یاری کنیم. باید توجه داشته باشیم که مخالفت با ولایت فقیه کار ساده ای نیست. هنگامی که میرزای شیرازی بزرگ مبارزه با دولت انگلستان را از طریق تحریم تنباکو آغاز کرد؛ یک روحانی با او مخالفت کرد و میرزا با شنیدن مخالفت او، وی را نفرین کرد. همان نفرین باعث شد که نسل او از سلک روحانیت محروم شوند. پسر جوانش جوانمرگ شد و حسرت داشتن فرزند عالم به دل او ماند.

 

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی

برای محفوظ ماندن مشروعیت نظام و حکومت و برای فرار از استبداد و نظیر آن با توجه به خاطره تلخی که از سلطنت مشروطه وجود داشت، خبرگان قانون اساسی مسأله مهم ولایت فقیه را مطرح کردند... ولایت فقیه یعنی اینکه مشروعیت کارهایی که واقع می شود با اجازه و دخالت فقیه باشد هم نسبت به مجلس و هم قوه قضائیه و هم مجریه و این مطلب در استفتائات امام (ره) هم وجود دارد که مساله ولایت فقیه به حدی دائره اش ئسیع است که حتی در امور جزیی مانند عبور از یک چراغ قرمز دخالت دارد و مخالفت با آن را حرام می دانستند. لذا ضمن اینکه حکومت اسلامی شد، مساله استبداد و سلطه گری و اینها را کنار گذاشتند و همه امور در نظام اسلامی از آغاز تا انجام به ولایت فقیه منتهی می شود.( روزنامه جمهوری اسلامی 2/9/76)

 

آیت الله مشکینی

اصل ولایت فقیه بطور مشخص در قانون اساسی با نظر 40 مجتهد به تصویب رسید و جای هیچگونه شبهه ای نیست.... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کامل است و مصوبات آن پس از آنکه به تائید حضرت امام راحل رسید 99 درصد مردم به آن رای دادند... [قانون اساسی] ما از قانون اساسی برخی از کشورها جامع تر است و مطابق عقل و شرع و با دقت تدوین شده است.

 

آیت الله جوادی آملی

 انقلاب اسلامی نظیر انقلاب پیامبر(ص) است؛ خداوند فرمود ما یک کاری کردیم که نه دوست فکر می کرد نه دشمن. اگر خدای ناکرده این انقلاب کمی آسیب ببیند دیگر مانند جریان صفویه نیست که بعد از آن زندیه و قاجاریه و پهلوی بیاید. اگر معاذالله ضربه ببیند رفت که رفت! خدا آن روز را نیاورد!

این رهبر، دولت، نظام و ملت را باید با دعا حفظ کرد. اگر اختلافی است باید بر اساس قانون و مطلبی که رهبری می فرماید عمل کرد... آیه 54 سوره مائده می فرماید: اکنون که اسلام آمده اگر شما اسلام را یاری نکنید من یک گروهی را می آورم بهتر از شما. دنیا که تمام نشده است! معاذالله کسی فکر نکند که اگر انقلاب را یاری نکردیم تمام می شود؛ وعده الهی است؛ عمده خسارت بر خود ماست.

اگر خدای نکرده ما همان راه پیشینیان را در این انقلاب طی نکردیم ، به همان عواقب دچار خواهیم شد.( بیانات ایشان در درس تفسیر، 27/10/88 به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی)

 

آیت الله العظمی نوری همدانی

دشمنان امروزه موضوع اصل ولایت فقیه را مورد حمله قرار داده اند و می خواهند به هر طریقی به این رکن اساسی و اصلی نظام ضربه بزنند.  دشمنان با انقلاب مخملی خود می خواهند « ولی فقیه » را مورد هجمه قرار داده، که ما باید در مقابل این توطئه ها بیدار و هشیار باشیم . فتنه های دشمنان را باید جدی بگیریم و با ایستادگی در برابر آن مدافع حریم ولایت باشیم.

 

آیت الله العظمی مکارم شیرازی

احترام به قانون اساسیکه میراث خون شهیدان ماست و به تصویب 98 درصد مردم رسیده است، احترام به ولایت فقیه است. همچنان که احترام به ولایت فقیه نیز احترام قانون اساسی و ارج نهادن به خون شهیدان است... حلقه اتصال مردم در کشوری که قومیتها و زبان های مختلف دارد فقط اسلام است و نبود ولایت فقیه به معنای شکستن این حلقه است. علاقه به اسلام، کشور و قانون اساسی ما را برآن میدارد که درحفظ حکومت اسلامی و ولایت فقیه تلاش کنیم.

 

آیت الله جعفر سبحانی

اساس کشور را ولایت فقیه تشکیل میدهد.

 

آیت الله صالحی مازندرانی

روح نظام همین ولایت فقیه است. در قانون اساسی این را به عنوان اصل اصیل و رکن رکین گذاشته اند... تلاشهای زیادی بود و هست برای اینکه این روح از نظام برو، وقتی روح برود جسد خالی و بی روح دیگر تأثیری ندارد.

 

آیت الله مصباح یزدی

ولایت فقیه عامل پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مشروعیت نظام اسلامی و مایه تداوم و بقاء آن است... نباید اعتقاد به ولایت فقیه به عنوان یک شعار سیاسی یا به خاطر تبعیت از قانون اساسی باشد؛ زیرا چنین باوری ضعیف سست و قابل تغییر خواهد بود. اعتقاد به ولایت فقیه و اطاعت ازاوامر او مانند اطاعت از پیامبر(ص) است که خداوند بر مسلمین واجب کرده است. هر عاقل منصفی می پذیرد که در طول سه دهه ی گذشته امام راحل(ره) و حضرت آیت الله خامنه ای چه درامور داخلی و چه در مسائل خارجی، ازهر جهت بهترین نوع مدیریت را داشته اند و بارها این نظام را از بحران نجات داده اند.

 

 

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٩ - انقلابی

نظر فقها و علمای حوزه درخصوص توان علمی امام خامنه ای

19- بعضی ها در قوّت علمی آیت الله خامنه ای خدشه می کنند، نظر فقها و علمای حوزه درباره توان علمی ایشان چیست؟   

 

 آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمه الله علیه):

در مورد مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای اشعار می دارد که مقام شامخ علمی و اجتهاد و فقاهت معظم له جای هیچگونه تردید نیست؛ اینجانب با توجه به سابقه آشنایی دیرین با ایشان و اطلاع از مراتب تحصیلی اذعان به اجتهاد به نحو اطلاق وی دارم؛ علاوه اشاره و بلکه تصریح امام عظیم الشان در موارد متعدد به صلاحیت و شایستگی رهبری ایشان، دلیل عمده بر مقام اجتهاد معظم له می باشد.

«آیت الله خامنه ای ستون خیمه ی مرجعیت هستند، اگر ایشان نبودند، ما هم نبودیم.» هنگامی که دفتر آیت الله فاضل لنکرانی قصد برپایی نمایشگاهی از آثار ایشان را در یکی از کشورهای عربی داشتند، حضرت آیت الله فاضل لنکرانی فرمودند: رساله های توضیح المسائل اینجانب را نبرید. وقتی مسئولین دفتر اصرار کردند،  فرمودند: « آیت الله خامنه ای به احترام مراجع داخلی از دادن رساله خود در داخل کشور خودداری کردند، ما هم به احترام ایشان در خارج از کشور رساله نمی دهیم.»

 

 

آیت الله مشکینی (ره):

به تصدیق و تائید عده زیادی از فقهای خبرگان، علما و مجتهدین که من از آن اطلاع دارم و خاصّه تصدیق حضرت امام(ره) که بارها فرموده بودند: « ایشان شایسته رهبری جامعه هستند.» در اجتهاد و فقاهت معظم له، هیچ تردیدی وجود ندارد. ایشان استعداد فهم و قدرت استنباط حکم را از کتاب و سنت داشته و دارند و خدشه در این مسئله غیر از غرض ورزی چیز دیگری نیست. 


 

آیت الله جوادی آملی:

اجتهاد و عدالت آیت الله جناب آقای حاج سیدعلی خامنه ای دامت برکاته مورد تائید است. لازم است امت اسلامی در تقویت رهبری معظم له در بذل نفس و نفیس ( جان و مال) در هیچ گونه نثار و ایثار دریغ نفرمایند؛ « لتکون کلمه الله هی العلیا. والسلام علی من اتبع الهدی»


آیت الله هاشمی شاهرودی:

بنده مدتهاست در خدمت مقام معظم رهبری در بحث های فقهی مفصل و بسیار سخت که در مسائل مستحدثه و محل ابتلای نظام انجام می گیرد، حاضر بوده ام؛ معمولاً در مسائل مستحدثه که فقها هم بحثی را ارئه نداده اند یا کمتر ارائه داده اند، آن قابلیتها و ویژگیهای اجتهادی یک مجتهد مطلق،‌وارد مسأله می شوند. در تنظیم مسأله، در مبانی که باید به آن استنباط شود، در نوع ادله ای که در مسائل باید به آن استنباط شود، متقدم و متأخر از این ادلّه تعیین شود،‌کیفیت جمع بین ادله روشن شود و خلاصه هیچ کم و کاستی از ایشان دیده نمی شود...

هرگونه تشکیک در این مساله ناشی از جهل یا غرض دیگری است و غیر از ضربه زدن به اسلام چیزی دیگر نیست...

اضافه بر تسلط بر مبانی اجتهادی که هر فقیه و مجتهدی می بایستی بر انها مسلط باشد، دارای ویژگیهای علمی و فقهی خاص خودشان هم هستند، یکی اینکه در مسائل رجالی دارای معلومات بسیار خوبی هستند و در رجال واقعا کار کرده اند و جزء مجتهدینی هستند که به مسائل رجالی اهمیت می دهند. تفوق چشمگیری در مسائل رجالی دارند که این خود یکی از موجبات اعلمیت یک فقیه است... امتیاز دیگر ایشان، فهم سالم و ذوق مستقیمی است که در فهم آیات و روایات دارند، مساله استظهار و استفاده از ادلّه ی لفظی در استنباط بسیار مهم است؛ بلکه اساس فقاهت است... من در این مدت دیده ام که ایشان بسیار جالب استظهار می کنند. نکات ادبی را خوب بررسی و حلاجی می کنند و از آنها دلالتهای جالبی را به دست می آورند. همچنین ویژگی دیگر ایشان ، نظم منطقی و دقیق ذهنی ایشان است که معمولا در تدوین بحث های پیچیده علمی بسیار مهم و کارساز است...

 


آیت الله مصباح یزدی:

هوش و فراست فوق العاده مقام معظم رهبری، از دوران کودکی زبانزد عام و خاص بود... بعضی وقتها، آیت الله حائری - یکی از استادان ایشان در حوزه علمیه قم- ساعت ها وقت خود را صرف ژاسخ دادن به سوالات مقام معظم رهبری و بحث و گفتگوی با ایشان می نمودند ... همه اینها، عواملی بودند که نبوغ فکری و علمی مقام معظم رهبری را عیان می کدند و ایشان قبل از اینکه به بیست سالگی برسند، به مقام بالایی از علم و فقاهت رسیدند و در آغاز جوانی ، درجه اجتهاد را دریافت نمودند.


آیت الله محمد یزدی:

آیت الله خامنه ای فقهی والامقام و مجتهدی عالی رتبه هستند که بر علوم موثر در استنباط، تسلطی در حد بسیار بالا دارند. ایشان علاوه بر لغت، ادبیات، اصول، حدیث و تفسیر، در رجال و درایه که در استحکام فتوا نقشی به سزا دارد، استاد هستند و در استنباط و ردّ فروع بر اصول و فتوا، مبانی محکمی دارند و در مسائل مستحدثه مورد نیاز جامعه اسلامی با اطلاعات وسیع و نظرات دقیق، فتاوای جالبی صادر کرده اند.


آیت الله موسوی شالی (ره)

استنباط مسائل حکومتی، به علت در دسترس نبودن همه ادله، کاری سخت و دشوار است، اما در مسائل فردی از قبیل طهارت، صلاة، نکاح ، خمس و ... دسترسی به ادله راحت تر است. پس وقتی ما قائل هستیم که تشخیص ایشان [ مقام معظم رهبری] در مسائل سخت تر و مهم تر از سایر مراجع بهتر است، احساس می کنیم در مسائل دیگر نیز بهتر از بقیه استنباط می کند.


آیت الله هادی روحانی (ره):

اگر بنا باشد ما به دنبال اعلم باشیم و مرجعیت را با تمام جوانب ، هم فقاهت و هم سیاست و هم اجتماع و هم مدیریت بخواهیم در نظر بگیریم، آنگونه که حضرت امام فرمود: « مرجع باید کسی باشد که بکان و زمان مسلط باشد.» حضرت آیت الله خامنه ای جامع است. دیگری را ما نمی یابیم که به این جامعیت بشد و حضرت آیت الله خامنه ای قدرت مدیریت خودش را بر همه مسلمین ثابت کرده و نشان داده است.

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/۱۸ - انقلابی