تربیتی اجتماعی - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

فلسفه مجازات در دنیا

ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﻗﺮﺍﺋﺘﯽ:

ﭼﺮﺍ ﺑﻌﻀﯽ آدمﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﯽﺷﻦ، ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﺩ ﻣﯽﮐﻨﻦ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﭘﺲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺧﺪﺍ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

 ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪﺍﻧﺪ:

۱.ﻋﯿﻨﮏ
۲.ﻣﻠﺤﻔﻪ
۳.ﻓﺮﺵ

ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﮑﻪ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻋﯿﻨﮑﺖ، "ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ" ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ "ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ" ﮐﺎﻏﺬﯼ ﭘﺎﮎ ﻣﯽﮐﻨﯽ! .

ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﮑﻪ بنشیند ﺭﻭﯼ ﻣﻠﺤﻔﻪ، ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯼ "ﺳﺮ ﻣﺎﻩ" ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎ ﻭ ﻣﻠﺤﻔﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ، ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ "ﭼﻨﮓ” ‏(مثل ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺪﯾﻢ) ﻣﯽﺷﻮﯾﯽ! .

ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﮑﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ، ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯼ "ﺳﺮ ﺳﺎل"، ﺑﺎ "ﺩﺳﺘﻪ ﺑﯿﻞ"ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﻣﯿﺎﻓﺘﯽ!

ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻩﻫﺎﯼ مؤﻣﻨﺶ ﻣﺜﻞ ﻋﯿﻨﮏ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺯﻻﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ، ﺗﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ‏(ﻭﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺧﻔﯿﻒ‏). ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﺶ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ! ﻭ ﺁﻥ ﮔﺮﺩﻥ ﮐﻠﻔﺖﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﭼﺮﮎﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﺩ; ‏(ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ: ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﻓﺰﺍﯾﻨﺪ) ﻭ ﺳﺮ ﺳﺎﻝ ‏(ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ، ﯾﺎ ﻫﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﻫﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ‏) ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٤/۳/۱۱ - انقلابی

شش چیز شگفت انگیز

سلمان علیه الرحمة می فرماید :

از شش چیز در شگفتم: سه چیز آن مرا می‌خنداند و سه چیز دیگر به گریه‌ام می‌اندازد.

آن سه چیز که مرا به گریه می‌اندازد: جدایی از دوستان محمد(ص)، هراس و وحشت قیامت و ایستادن در پیشگاه خدای عزّوجلّ است.

و اما آن سه چیزی که مرا به خنده وا می‌دارد: ‌یکی کسی است که در پی دنیاست، حال آنکه مرگ در پی اوست. دیگری کسی که در غفلت به سر می‌برد، حال‌آنکه از او غافل نیستند؛ یعنی خداوند ناظر اعمال اوست و سومی کسی که دهانش به خنده باز می‌شود، در صورتی که نمی‌داند آیا خداوند از او خشنود است یا ناخشنود.

منبع: [میزان الحکمه، ج 9، ح 15169 ]

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩٤/٢/٢٦ - انقلابی

چهار جواب تکان دهنده

ابولحسن خرقانی: جواب 4 نفر مرا سخت تکان داد!

اول : مرد فاسدی از کنارم گذشت و من گوشه لباسم را جمع کردم تا به او نخورد! او گفت : ای شیخ ! خدا میداند که فردا حال ما چه خواهد شد !

دوم : مستی دیدم که افتان و خیزان در جاده های گل آلود میرفت. به او گفتم : قدم ثابت بردار تا نلغزی! گفت : من بلغزم باکی نیست... بهوش باش تو نلغزی شیخ ! که جماعتی از پی تو خواهند لغزید.

سوم : کودکی دیدم که چراغی در دست داشت. گفتم : این روشنایی را از کجا آورده ای؟! کودک چراغ را فوت کرد و آنرا خاموش ساخت و گفت : تو که شیخ شهری بگو که این روشنایی کجا رفت ؟

چهارم : زنی بسیار زیبا که در حال خشم از شوهرش شکایت میکرد ! گفتم : اول رویت را بپوشان بعد با من حرف بزن ! گفت : من که غرق خواهش دنیا هستم ؛ چنان از خود بی خود شده ام که از خود خبرم نیست ؛ تو چگونه غرق محبت خالقی که از نگاهی بیم داری ؟!!!

نکته اخلاقی: نگاه نکنید چه کسی سخن می گوید، ببینید چه می گوید.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٤/٢/٢٠ - انقلابی

دفترچه گناهان یک شهید 16 ساله !!!

در تفحص شهدا ، دفترچه یک شهید 16 ساله که گناهان هر روزش را می نوشت پیدا شد.  گناهان یک هفته او اینها بود : 

شنبه : بدون وضو خوابیدم .
یکشنبه : خنده بلند در جمع .
دو شنبه : وقتی در بازی گل زدم احساس غرور کردم .
سه شنبه : نماز شب را سریع خواندم .
چهارشنبه : فرمانده در سلام کردن از من پیشی گرفت .
پنجشنبه : ذکر روز را فراموش کردم .
جمعه : تکمیل نکردن 1000 صلوات و بسنده به 700 صلوات .

راوی که یکی از بچه های تفحص شهدا بوده می نویسد :

دارم فکر می کنم چقدر از یک پسر شانزده ساله کوچکترم...

ما چی؟؟؟؟؟؟
کجای کاریم؟؟؟!!!!
حرفامون شده رساله توجیه المسائل!!
۱_غیبت…تو روشم میگم
۲_تهمت…همه میگن
۳_دروغ…مصلحتی
۴_رشوه...شیرینی
۵_ماهواره...شبکه های علمی
۶_ مال حرام ...پیش سه هزار میلیارد هیچه!
۷_ربا...همه میخورن دیگه
۸_نگاه به نامحرم...یه نظر حلاله
۹_موسیقی حرام....ارامش بخش
۱۰_مجلس حرام... یه شب که هزار شب نمیشه
۱۱_بخل...اگه خدا میخواست بهش میداد.

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩۳/۱۱/۳ - انقلابی

پیام بهزاد فراهانی به دخترش ، "گلشیفته" در صفحه فیسبوکش

تو را دخترم نمیخوانم ، چرا که هنر را با عریانی اشتباه گرفتی .
تو را دخترم نمی نامم. چرا که هویت اریایی را در اندام لخت خود به سخره گرفتی.
تو را چه بگویم که از هنر  و فهم تنها حیوانی ترین راه را برای اعتراض یافتی ،
فرزند فرهنگ باخته ام !‌  من برخودم لعنت فرستادم که یادم رفت برایت شاهنامه بخوانم ، از کوروش وزرتشت بگویم ،
لعنت به من که کنار بازیگری ، بازی زندگی را یادت ندادم که چنین رسوایی را برای آریایی به بار آوردی ،
دیدن اندام عریانت ، زانوانم را لرزاند ، فرزند ، چه بر سر هویت متعصب ایرانی اوردی ،
کاش مرده بودم واندام برهنه ونگاه بی رنگت ، در دستان مردم دست به دست نمیشد .
کاش تو اعتراض باشرفت میکردی . نه با اندامت ، که فقط یک پدرو خرد کردی .
با من چه کردی ای غریبه …!
مطالب مرتبط:

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٥ - انقلابی

حاج آقا کافی و درسی به یک بی حجاب

آقای کافی

آقای کافی نقل می کردند:
داشتم میرفتم قم، ماشین نبود، ماشین های شیراز رو سوار شدیم. یه خانمی هم جلوی ما نشسته بود،اون موقع هم که روسری سرشون نمی کردن!بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩۳/۱٠/۱٩ - انقلابی

شهدای امنیت

چند روز از شهادت پرسنل پاسگاه آسپیچ و زهک زاهدان می گذرد.
آیا مرتضی پاشایی ارزشش بیشتر از مرتضی مالکی بود؟
چقدر بزرگ می کنند خواننده ای را ، اما مردم نمی بینند که چقدر بزرگ هستند مالکی هایی که بهترین لحظات زندگی شان را صرف ایجاد امنیت برای مردم می کنند.

شادی روح آنهایی که جانشان را در راه امنیت دادندتا پاشایی ها مشهور شوند، صلوات.

 

مطلب مرتبط:
به یاد همه تازه سفر کرده ها

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩۳/٩/٩ - انقلابی

خطاب به بانوان و دختران محترمه

حجاب مرواریدی در صدف

شما وقتی یک باغ داشته باشید پر میوه ، یک حصاری دورش می کشید تا از میوه ها مواظبت کنید.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩۳/۸/۳٠ - انقلابی

به یاد همه تازه سفر کرده ها

مرگ عزیزان خیلی ناراحت کننده است. شاید یکی مثل مرتضی پاشایی که با صدای خوب و دلنشینش بین عده ای محبوبیت پیدا کرده بود. هر چند صدایش را از برنامه ماه عسل شنیده بودم ولی خواننده اش را نمیشناختم و حتی اسمش را نمیدانستم چه رسد به اینکه بدانم مدتی هم از بیماری سرطان در رنج بوده است. خدا ان شاالله همه ما را غریق رحمت خویش گرداند.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۳/۸/٢٩ - انقلابی

توصیه های اخلاقی حاج اسماعیل دولابی درباره خانواده

حاج اسماعیل دولابینظام خانواده، نظام ارزشمند و محبوبى است که در اسلام هیچ بنایى محبوب‌تر از او پایه‌ریزى نشده است. پیامبر اکرم(ص) مى‌فرماید: در اسلام هیچ نهادى محبوب‌تر و عزیرتر از تشکیل خانواده در نزد خداوند بنا نشده است.

هیچ فایده‌اى بعد از نعمت اسلام برتر و مفیدتر از این براى مرد مسلمان نیست که او همسرى داشته باشد که هروقت به او نگاه کند مسرور و شاداب شود و هنگامى که به او دستور دهد اطاعت کند، و هر وقتى که از نزدش برود حافظ جان خود و مال همسرش باشد.

نظام خانواده از چنان جایگاه و مقام شایسته در اسلام برخوردار است که حتى بر میزان ثواب عبادت و بندگى افراد تأثیر مى‌گذارد، تا جایى که دو رکعت نماز کسانى که تشکیل خانواده داده‌اند برتر از عبادت فرد مجردى است که شب و روز نماز بخواند.

در ادامه توصیه‌هایی از مرحوم محمداسماعیل دولابی از عارفان و سالکان طریق الهی در خصوص «خانواده و اهمیت آن» برای عموم علاقه‌مندان نقل می‌کنیم:بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩۳/٦/۱٥ - انقلابی

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

طلبه جوانی از شیخ مقدس اردبیلی (ره) پرسید:  جناب شیخ آیا شما گناه میکنید؟
شیخ از جواب دادن امتناع کرد. طلبه سوال خود را تکرار کرد و آنقدر سماجت به خرج داد که شیخ را به جواب واداشت:
نه.
طلبه این بار پرسید: آیا فکر گناه کردن هم نمی کنید؟  
شیخ خاموش ماند.
و باز اصرار های طلبه ...  تا اینکه شیخ با متانت رو به طلبه جوان کرد و فرمود:
آیا تو نجاست میخوری:
طلبه گفت : نه
شیخ فرمود آیا فکر خوردن نجاست را هم میکنی؟

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩۳/٥/۱٧ - انقلابی

بیراهه های صدا و سیما و حرص و جوشهای من

صدا و سیما بهتر می تواند کار کند. آن هم صدا و سیمایی که می تواند خود را متصل  به معارف ناب دینی و سلک اهل بیت نماید. توقعم به عنوان یک شهروند ایرانی خیلی بیشتر از این وضعیت فعلی است. متاسفانه خیلی از علمای ما برای ما ناشناخته باقی می مانند. پس از رحلت معرفی می شوند. آیت الله محمدی گیلانی آن یار صدیق و فداکار حضرت امام خمینی را حتی خیلی از گیلانی ها نمیشناختند تا چه رسد به معرفی سیر و سلوک ایشان. فیلمهای صدا و سیما هم گفتنی ها دارد و هم شنیدنی ها.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۳/٥/٩ - انقلابی

جشنی برای مبغوض ترین حلال خدا ... آیا اینان مسلمانند؟

خبر بسیار ناگواریست که در کش و قوس مسابقه ازدواج و طلاق ، بلاخره طلاق پیشی گرفت. دیگر طلاق برای عده ای،  آن قبح سابق را ندارد یا اصلا قبح ندارد. زن و شوهری که تلاش میکردند تا حد ممکن زندگی زناشویی خود را ادامه بدهند. به خاطر هم زندگی میکردند. بر هم گذشت و مهربانی میکردند که زندگی شان مستحکم تر شود که به طلاق نرسند.

طلاق درسته مختصرا بود ولی اینقدر بد بود که همیشه آخرین راه حل بود. راه حلی که شاید شرم و حیا باعث می شد که هرگز به آن فکر نکنند. الان ( به یمن شستشوی مغزی که برنامه های ماهواره ای به مخاطبین خود میدهند؛) کارت جشن طلاق پخش می کنند تا در این امر تأسف بار همگان شادی کنند. شادی به قیمت متلاشی شدن بنیان یک خانواده ... ! شادی که دشمن به آن جانانه نیشخند می زند!!! شادی به قیمتِ بغض خدا ... !!! به راستی که آیا اینان مسلمانند؟!!بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/٦ - انقلابی

مراقب افکارتان باشید، حتی فکر گناه نکنید

خداوند در قرآنش می فرماید به این مضمون که هر خوبی که به شما می رسد ما می دهیم و هر بدی که به شما می رسد نتیجه عمل خودتان است. از قدیم راست گفته اند که از ماست که برماست.

مرحوم شیخ رجبعلی خیاط میگوید:روزی برای انجام کاری روانه بازار شدم. اندیشه مکروهی درمغزم گذشت؛ ولی بلا فاصله منصرف شدم و استغفار کردم...بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۸ - انقلابی

مهمان حبیب خداست

مهمان

در هر قوم و نژادی یک خصیصه کاملا بارز و چشمگیر است. مثلا ژاپنی ها به نظم و انضباط در کار و انگلیسی ها به سیاست ورزی و حیله گری و یا برزیلی ها به سبک فوتبال شان معروفند. بگذریم...

بارزترین خصوصیت ایرانی ها از قدیم الایام مهمان پذیری و مهمان نوازی بوده است. کمتر ایرانی است که برای مهمان سنگ تمام نگذارد. فرهنگ مهمان پذیری و مهمانداری جزئی از فرهنگ غنی ماست که به آن افتخار می کنیم.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۳ - انقلابی

ردپای سازمان سیا در امور مداحی

حاج صادق آهنگران با اشاره به اینکه سازمان جاسوسی سیا تمامی برنامه‌های مداحی در هشت سال دفاع مقدس را رصد می‌کند، گفت: غوغایی‌که مداحی در هشت سال دفاع مقدس و در دهه‌های اخیر به پا کرد، سبب شد تا سازمان سیا با تغییر شکل و محتوای مداحی‌ها، آن را به انحراف بکشد تا هیئت‌های مذهبی را از ما بگیرد. به گفته وی، اگر امروز مداحی مرتکب اشتباهی شود، تمامی پایگاه‌های دشمن آن را بزرگ‌نمایی می‌کنند، چون برای آن‌ها مداحی مهم است و هدف اصلی دشمن، مداحی و مداحان است.

حاج صادق آهنگران با اشاره به اینکه دشمن قصد دارد جایگاه مداحی و هیئت‌های مذهبی را تضعیف کند، تصریح کرد: بی‌محتوا کردن روضه‌خوانی‌ها و مداحی‌ها یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن برای ضربه زدن به اسلام و نظام اسلامی ایران است. به گفته وی، نوک پیکان حمله دشمن امروز به طرف جایگاه مداحی است، از این رو مسئولان هیئت‌های مذهبی باید مراقب باشند دشمن قصد تضعیف مداحان را دارد.

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۸ - انقلابی

قیمت انسان چقدر است؟

چقدر انسان های بلند همت،هیچ گاه خودشان را ارزان نمی فروشند. آنان که در مقابل یک چشمک و ناز و خنده و وعده،خلع سلاح می شوند و سپر می اندازند و دامن اختیار از دست میدهند،قیمت خود را نمی دانند و از نرخ "بازار ارزشها" بی خبرند.

اگر دل به چیزی می بندی،به چیزی ببند که بیارزد اگر عشق می ورزی،عاشق چیزی شو که تو را هم قیمتی کند،نه آن که تو را از ارزش بیاندازد.

حیف است که دلها بی در و دروازه باشند و عشقها بی هویت وبی شناسنامه.

کاش انسانها،به اندازه ی کالایی که می خرند،در دل بستن ها ومحبت پیدا کردن ها حوصله و وسواس به خرج دهند.

کاش عشق ها این قدر حراج ، کوچه بازاری ودستمالی شده نبود. راستی ارزش خود را می دانی؟

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٠ - انقلابی

عطر عفاف - فاطمه خانم سه ساله

فاطمه خانم سه ساله

شهید مطهری فرمود: « حجاب مصونیت است نه محدودیت»

گل عفاف در بوستان حجاب می روید.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٦ - انقلابی

کالای حمایتی تدبیر وامید!

از اولین روزی که قرار شد دولت تدبیر و امید سبد کالای حمایتی را تقدیم ملت شریف ایران نماید. همزمان شد با شروع نزول برف و اوج سرمای زمستان در جای جای ایران. چقدر درد آور است رفتار با مردمی که در محلهای توزیع سبد کالای حمایتی حتی قبل از اذان صبح صفهای طویلی برای گرفتن سبد کالا تشکیل داده بودند. سبد کالایی که معیار مناسبی برای تعلق نداشت. برخی مستحق از آن سیاهه جا ماندند و برخی متنعم مستحق دریافت شدند. تجمع سنگین پشت درهای بسته آدم را یاد دوران قحطی می اندازد. آیا این هموطنان ما کار و زندگی ندارند که زمان شریفشان را اینگونه به هدر می دهند. شانس آوردیم به قحطی بر نخوردیم. فرهنگ ایثارمان کو؟ فرهنگ نوع دوستی مان کو؟ این کالا چقدر ارزش حیاتی دارد که نگرفتنش در امروز ، امید به زندگی در فردایمان را از ما می گیرد؟!

خودتان ببینید و قضاوت کنید؟بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩٢/۱۱/۱۸ - انقلابی

اگر ایرانی هستید...

متنی به چشمم خورد و توجهم را جلب کرد:

______________________________________

لطفا متن زیرو کامل بخونید اگر ایرانی هستید:

 • عربها به ما آموختن به جای خوراک بگوییم غذاکه خودشان به پیشاب شتر میگویند.
 • عربها به ما آموختن دربرابر شمارش خودمان بجای تن ازنفرکه برای حیوانات استفاده میکنند بکارببریم.
 • عربها به ما آموختن که بجای واق سگ بگوییم پارس که نام سرزمین اولیه مان است.
 • عربها به ما آموختن که بگوییم شاهنامه آخرش خوش است چون آخرشاهنامه ایرانیان ازاعراب شکست خوردند.

شما که این جملات را خواندید حتما ادامه مطلب را نیز به دقت بخوانید:بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٦ - انقلابی

چرا امام خمینی(ره) سیگار را ترک کرد؟

در روزگاری که جماعت سیگاری برای ترک سیگارشان دست به دامن قرص و دارو و کلینیک های رواندرمانی می شوند، خیلی ها بودند که یک شبه سیگار را ترک کردند. اراده کردند، سیگار را توی جا سیگاری له کردند و فندک و کبریت را دور انداختند و تمام!
 
به گزارش مهر، به بهانه روز جهانی مبارزه با دخانیات سراغ معروف ترین چهره های تاریخ معاصر رفته که برای ترک سیگار فقط اراده داشتند و انگیزه.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٠ - انقلابی

قول مردانه

خداوند در قرآن کریم می فرماید:

بَلَى مَنْ اءَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ

آرى هر که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگارى نماید بی تردید خداوند پرهیزگاران را دوست دارد.(آل عمران- 76)

وَ أَوفُوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ مَسئُولاً

و به پیمان (خود) وفا کنید، که قطعا از پیمان سؤال می شود (سوره اسراء - آیه شریفه 34)


* همچنین پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هرکس پیمان نگاه ندارد ، دین ندارد.

و نیز فرموده اند: سه چیز است که در هرکس باشد او منافق است اگرچه نماز بخواند و روزه بگیرد و خود را مومن بداند: کسی که کلامش دروغ باشد و در وعده اش خلاف باشد و در امانت خیانت روا دارد.

وفای به عهد

 روایتی از وفای به عهد پیامبر اعظم(ص)

روزی رسول اکرم (ص) در کنار خانه ی خدا به یکی از اصحاب قول داد که در جای خود بایستد تا آن صحابه برگردد. آن صحابه رفت ولی برگشتن را فراموش کرد. اما پیامبر(ص) از جای خود حرکت نکرد و تا سه روز بعد در انتظار او در کنار کعبه ماند. مردم به او خبر دادند که آن بزرگوار همچنان به وعده خود عمل کرده و در انتظار تو می باشد آن مرد به حضور حضرت رسیده و از فراموشی خود معذرت را تمنا کرد. (محاسن اخلاق در قرآن – ص 66 و 67)

پی نوشت:

السلام علیک یا  رسول الله؛ آقای من و مولای من. شما سر حرفتون هستید و می مانید. این مائیم که هی جا می زنیم و پشیمون میشیم و سرافکنده. مولای من. هی دوباره قول میدیم و وقت عمل که میشه کم میاریم. میدونیم اگر عنایت ویژه تون به امت نبود ما بیچاره و دربدر می بودیم. ولی حال چاره ما شمائید.

شما خودتون فرمودید که هر سلامی علیکی دارد و در قرآن هم آمده هر که پاسخ هر سلام، مثل آن و بهتر از آن باشد. آقاجان، دلم میخواد امشب یک سلام باحال براتون هدیه بفرستم. خیالم از بابت جوابش راحته چون مطمئنم شما کم نخواهید گذاشت:

اللهم صلّ علی محمد و علی آل محمد ، کما صلیتَ علی ابراهیم و علی آل ابراهیم، و بارک علی محمد و علی آل محمد، کما بارکتَ علی ابراهیم و علی آل ابراهیم فی العالمین، انّک حمیدٌ مجید

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٦ - انقلابی

پرونده شیعه گنهکار

پروندهیه چیز به زبان خودمونی بگم:
اگه پسر کارنامه بگیره ، نمره هاش خوب باشه، گل از گلش میشکفه. میاد پرونده رو نشون میده پدره نیگاه میکنه می گه: آخیش خستگی هام رفت.

امّا امان از اون زمانی که نمره ها بد باشه. هم خود بچه خجالت می کشه. هم پدره میگه: بی معرفت! آخه این نمره هست برای من آوردی. من این همه زحمت برای تو کشیدم. آره!...

هر کس به طریقی دل ما میشکند
بیگانه جدا دوست جدا میشکند
بیگانه اگر میشکند حرفی نیست
من در عجبم دوست چرا میشکند!

بیگانه اگر دل میشکونه ، خُب بیگانه هست. توقعی ازش نمیره. ولی تو که بهت اجازه میدن تو مجلس آقا امام حسین(ع) بری... تو که بهت اجازه دادن نام حسین(ع) بر زبون بیاری... تو که مال ارباب شدی تو دیگه چرا؟! واقعا تو دیگه چرا...؟!

غروب

غروب هر جمعه پرونده ها میرسه دستِ قطبِ عالم ِ امکان؛ حضرت صاحب العصر والزمان(عج): وای پر از گناه و معصیت!

غروب جمعه مهدی ِ فاطمه میشینه زار زار به حال شیعیان ِ گنهکار گریه میکنه. به گریه مهدی ِ فاطمه ، دل من و توی شیعه هم میگیره. فقط گریه میکنه؟ نه! دستاشو بلند میکنه و دعا میکنه:

خدایا شیعیان ما به اعتماد محبت و ولایت ما گناه میکنند. به خاطر ما بگذر.

زبان ِ حال ِ من ِ روسیاه :
خدایا به من توفیق بده من هم آدم بشم. اینقده دل مولا و سرورمو نشکونم. اینقده دل آقامو خون نکنم. خداوندا راه بهم نشون دادی ولی به خودم نیومدم. تا کی غفلت و هوا و هوس. خدایا ما رو زینت چشم حضرت قرار بده نه خار چشم حضرت.
هرکس دلش تکونی خورد، همه رو دعا کنه که همه مون محتاج دعای همدیگریم.

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩۱/۸/٢٤ - انقلابی

چهل نکته برای جلب توجه همسر و کاهش تنش در خانواده

اهمیت خانواده

جلب توجه همسر و کاهش تنش در خانوادهخانواده به عنوان اولین کانونی که فرد درآن قرار می گیرد دارای اهمیت شایان توجهی است. حتی دراسلام اولین و مهمترین بنیاد اجتماعی خانواده می باشد و سفارشهای اکیدی برای حفظ سلامت جسم و روان هر مسلمان در نظام خانواده شده است.  اولین تاثیرات محیطی که فرد دریافت می کند ازمحیط خانواده است و حتی تاثیر پذیری فرد از سایر محیط ها می تواند نشات گرفته از همین محیط خانواده باشد. خانواده پایه گذار بخش مهمی در سرنوشت انسان است و درتعیین سبک و خط مشی زندگی آینده، اخلاق، سلامت و عملکرد فرد درآینده نقش بزرگی برعهده دارد.

عواملی چون شخصیت والدین، سلامت روانی وجسمانی آنها، شیوه های تربیت اعمال شده درخانواده، شغل و تحصیلات والدین به وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده، محل سکونت خانواده، جمعیت خانواده، روابط اجتماعی خانواده و بی نهایت محرک متغیر دیگر در خانواده وجود دارند. شخصیت فرزند، سلامت روانی و جسمانی او، آینده شغلی، تحصیلی، اقتصادی، سازگاری اجتماعی وفرهنگی تشکیل خانواده او و غیره را تحت تاثیر قرار می دهند.

درباره جایگاه خانواده باید گفت: اولین کانون اجتماعی، خانواده می باشد زیرا با تشکیل خانواده است که نسل ها حفظ می شوند و باقی می مانند و لازمه وجود گروهها وطوایف و جوامع خانواده ها هستند و درهر جامعه، اگربنای خانواده ها مستحکم گردد و ارزشها ومعیارهای انسانی و آموزشی و تربیتی و اخلاقی و مذهبی در خانواد ه ها مورد توجه قرار گیرد، نه تنها جامعه آسیب پذیرنخواهد بود بلکه در زمینه امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جایگاه ویژه ای خواهد داشت.

اگر پدر و مادر که بانی خانواده هستند به اصالت و رسالت خود آگاه بوده و جایگاه خود را بدانند و فرزندان خود را به گونه ای تربیت و سرپرستی نمایند که افراد شایسته و کارساز باشند، چنین جامعه ای می تواند به افراد خود ببالد و در صحنه های داخلی و بین المللی جایگاه خاصی داشته باشد.

در ادامه مطلب با برداشت از سایت پارسی طب ؛ 40 نکته برای جلب توجه همسر و کاهش تنش در خانواده می آوریم:بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩۱/۸/۱٤ - انقلابی

ماجرای باور نکردنی از غسالخانه بهشت زهرا(س)

به گزارش مهر:

بهشت زهرا (س) نام بزرگ‌ترین گورستان در استان تهران است که 40 سال از عمرش می گذرد روزانه 130 میت را در خود جای می دهد. در این میان قبرکن ها، غسال ها، مداح ها، نیروهای خدماتی و حتی نگهبانان سرباز هم با هر یک فراخور مسئولیت خود با اموات سرو کار دارند ولی غسالها بیشتر از همه سرو کارشان با میت ها است و شاید نشستن پای خاطرات آنها خالی از لطف نباشد.

 1. دهان پر از "کرم" پیرزن
 2. مرده ای که بوی گلاب می داد
 3. جنازه‌ای که سر و صدا می کرد
 4. مرده توی خواب روی سنگ غسالخانه
 5. وقتی که شهدا دخترم را شفا دادند

5 خاطره در ادامه مطلببقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/٢ - انقلابی

11 نکته تربیتی و اخلاقی از منظر امام خامنه ای

۱-گام اول
‬ ‫اولین و مهم ترین قدم خودسازى این است که‬ ‫انسان به خود و به اخلاق و رفتار خود با نظر‬ ‫انتقادى نگاه کند؛ عیوب خود را با روشنى و دقت‬ ‫ببیند و سعى در برطرف کردن آنها داشته باشد.‬ ‫این از عهده ى خود ما برمى آید و این تکلیفى بر‬ ‫دوش ماست.‬
خطبه های نماز عید سعید فطر 1380/9/25
‬‬‬

 


بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩۱/۸/٢ - انقلابی

یک سوال اساسی

چند وقت پیش طی صحبت با یکی از دوستان عزیز و بزرگوارم یک سوال اساسی مطرح کرد که خیلی برام جالب بود.

ایشون مطرح کرد اگر یکی از سرعت مطمئنه بیشتر بره جریمه میشه. اگر سبقت غیر مجاز بگیره توسط راهنمایی و رانندگی جریمه میشه. اگر از ماشین تو خیابون زباله بریزه جریمه اش می کنند. چون باعث آلودگی محیط اجتماعی شده. چون خطر آفرینه جریمه اش می کنند که دیگر دست از پا خطا نکنه و به خودش بیاد. جریمه باعث بشه که حواسش را بیشتر جمع کنه و به نوعی متنبّه بشه.

حال چه جوریه که یک خانم شهروند راحت می یاد تو خیابون با لباس نامناسب و بی حجاب. چطور راحت می یاد قوانین شرعی و اسلامی ما را به سُخره می گیره و هیچ برخورد موثری باهاش نمیشه و حداکثر برخورد در حد یک تذکر لسانی و یا نهایت یک تعهد. چطوری است که یک دختر خانم می یاد حجاب و ارزشهای اسلامی را زیر پا می گذارد بدون آنکه احساس خطر کند. چطوری است که یک دختر فکر دیگر پسران جوان را منحرف می کند، افکار را مغشوش و آلوده می کند بدون آنکه چیزی باشد که آنها را به خود بیاورد. اصل صحبت ایشون این بود که چرا همانطوری که اینقدر در قوانین رانندگی سخت گیری می کنند، قانونمردان ما این بی حجابهایی که تو عرصه اجتماعی عمدا خودشونو مثل «اوشین» می کنند را جریمه نمی کنند.

لطفا با مکتوب کردن نظرات ارزنده تون ما را همراهی بفرمائید.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩۱/٧/٢۳ - انقلابی

آثار و نشانه های درآمدولقمه حلال

الف : نورانی شدن قلبها

ب : عبور با سرعت تمام ازپل صراط

ج : اجر یکسان بامجاهد درراه خدا

د : شمول رحمت الهی قرارگرفتن

ه : برابری ثواب آن باصدقه دادن

و : ثواب پیامبران را بردن

ز : باز شدن درهای بهشت به روی انسان


 پیامبر اکرم (ص)

(( تَرکَ لُقمهِ الحَرامِ اَحَبُّ اِلیَ اللّه مِن صَلاهِ اَلقِ رَکعَهٍ تَطَوُعاً ))

نخوردن لقمه حرام نزد خداوند از دوهزار نماز مستحبی خواندن بهتر است

عده الداعی / صفحه128

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۸ - انقلابی

گزارش جالب یک خبرنگار خارجی از زندگی و پول خرج کردن تهرانی ها

در این نوشتار که به قلم توماس اردبرینک،خبرنگار دائمی ان.آر.سی در ایران است می‌خوانیم:

هنوز پس از شش سال سکونت در این کلان‌شهر، نمی‌دانم تهرانی‌ها از کجا پول در می‌آورند. بسیاری افراد در نگاه اول به نظر می‌آید که هیچ درآمدی ندارند یا درآمدشان ۳۰۰ یورو بیشتر نیست.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩۱/٥/٢۸ - انقلابی

چادری ها زهرایی نیستند اگر ...

چادری ها زهــــــــرایی نیستند!
اگر پهلویشان درد دین نداشته باشد...بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٢ - انقلابی

پاک چشمی و چشم پاکی

قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (نور/30 و 31)

به مردان با ایمان بگو چشمان خود را فرو گیرند و پاکدامنی ورزند... و به زنان باایمان بگو چشمان خود فرو گیرند و پاکدامنی ورزند.

برای خودنگهداری و رعایت عفت و کنترل شهوت باید از نگاه حرام دوری کنیم. رعایت موازین شرعی در برخورد با نامحرم میتواند مقدمه ای برای رسیدن به قوه ی عفت و کنترل خود باشد.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/۱۱ - انقلابی

چند لحظه تأمل درباره سیستم آموزش و پرورش:

فکر میکنم مشکل از سیستم آموزش و پرورش ماست که با این همه هزینه ، خروجی مناسب ندارد. سیستم آموزش و پرورش ما موقعی اسلامی و مطلوبه که وقتی یک کودک 6 ساله را تحویل میگیره خروجی اش در هنگامی که داره دیپلمشو میگیره جوان رشید و بانشاط مؤدب به آداب اسلامی و دنبال علم و ادب رو و صاحب هنر و مانوس با قرآن و معارف اسلامی... ولی متاسفانه بازدهی سیستم آموزش و پرورش ما تنها در حد آموزش است نه پرورش. بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٤ - انقلابی

مساله ای که منو به خود واداشت:

چند هفته پیش یکی از بسیجیان پایگاه تقریبا 19-18 سالشه اصالتا کرمانشاهی (کُرد) که جدیداً رفت و آمد خوبی هم با بسیج داره. پسر خوب و مؤدبیه و با بنده هم کمی مراودات داشته. یکبار سر صحبت باز شد و خصوصی بهش گفتم: فلانی چرا نماز اول وقت نمی خونی. یکم خواست بپیچونه ولی دیگر گیر کرده بود...بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٤ - انقلابی

شهر من؛ لنگرود

لنگرودلنگرود ، شهری است که بین آبی خزر و استواری لیلا کوه ، مجنون وار نشسته است و خونگرمی شالیزارهایش ، با خونسردی باغهای چایش ، به هم آمیخته ؛ و دیدن چهرة مهربان و همیشه بهاری مردمانش ـ با آن نگاه‎های روشنشان ـ آرزوی تمام کسانی است که یکبار نان و نمکی از سفرة اخلاصشان خورده باشند . لنگرود ، شهر شمخالهای آویخته ، تورهای مندرس صمیمی ، باغهای پرتقال ، رنگارنگی لباسهای روستایی ، عطر بلال و پونه و ... مردمانِ شور و عشق و ایثار است . مقبرة دوازده امام زادة به شهادت رسیده ، بر بلندای ملاطش ، ریشه داری « تشیع » را درخاک پاک قلبهای مردمش ، نمایانگر می‎کند و آفتاب ، به یاد شهیدانش هر غروب ، خون می گرید. لنگرود شهر ابریشم و شعر و رنج است . پروانه ها بر تبسم گلهایش پیله می کنند و شعور ، در مقابل شعرش ، به زانو در می آید و « برنج » آینة رنج سالیان طولانیِ لبخند پینه بر دستانشان است .

شهرستان لنگرود یکی از شهرهای زیبای استان گیلان می باشد. این شهر دارای فرزانگان، دانشمندان، شعرا و شهدای زیادی بوده  و آثار تاریخی فراوانی دارد که نشان از قدمت و اهمیت این شهر ساحلی است،به همین دلیل از قدیم الایام مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٩ - انقلابی

سوال و جواب اعرابی از رسول مکرم اسلام(ص)

1- میخواهم داناترین مردم باشم؟ حضرت فرمود از خدا بترس
2-میخواهم از خاصان درگاه خدا باشم.؟ فرمود شب و روز قرآن بخوان
3- میخواهم از خالصان درگاه خدا باشم؟ فرمود در کارها راستی و درستی پیشه کن
4- میخواهم دل من همیشه روشن باشد؟ فرمود مرگ را فراموش مکن
5- میخواهم همیشه در رحمت حق باشم؟ فرمود با خلق خدا نیکی کن
6- میخواهم از دشمن به من آفتی نرسد؟ فرمود توکل به خدا کن
7- میخواهم در چشم مردم خوار نباشم؟ فرمود پرهیزکار باش
8- میخواهم عمر من طولانی باشد؟ فرمود صله رحم کن
9- میخواهم روزی من وسیع گردد؟ فرمود همیشه باوضو باش
10- میخواهم به آتش دوزخ نسوزم؟ فرمود چشم و زبان خود را ببند
11- میخواهم بدانم گناهان من به چه چیز ریخته می شود؟ فرمود به تضرع و توبه به حال بیچارگی
12- میخواهم سنگین ترین مردم باشم؟ فرمود از کسی چیزی مخواه
13- میخواهم پرده عصمتم دریده نشود؟ فرمود پرده عصمت دیگری را ندر
14- میخواهم که گورم تنگ نباشد؟ فرمود مداومت کن به قرائت سوره تبارک
15- میخواهم مال من بسیار شود؟ فرمود مداومت کن به قرائت سوره مبارکه واقعه هرشب
16- میخواهم فردای قیامت ایمن باشم؟ فرمود میان شام و خفتن مشغول به ذکر باش
17- میخواهم خدای تعالی را در نماز حاضر یابم؟ فرمود در وقت وضو ساختن دقت کن
18- میخواهم در نامه اعمال من گناه نباشد و همیشه خیر و خوبی باشد؟ فرمود به پدر و مادر نیکی کن
19- میخواهم برای من عذاب قبر نباشد؟ فرمود جامه خود را پاک نگهدار

بحارالانوار علامه مجلسی 

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩۱/٤/۳٠ - انقلابی

شرم آوره

هرچند نیشخند خنده دار  سوال ولی تعجب شرم آورعصبانی
بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩۱/٤/٢۳ - انقلابی

ضرورت اخلاق گرایی و محو ابتذال در سینما

سینما

روزهایی سپری شده اند که مسئله تقید به اخلاق در سینما مسئله روز جامعه شده. یک نگاه اجمالی هم اگر به افرادی که وارد دنیای هنر بیندازیم می بینیم که انگیزه ها متفاوت اند. برخی فقط می خواستند به هرصورت ممکن وارد دنیای سینما و تلویزیون شوند. برخی  هنرمندان برایشان کسب درآمد، شهرت، رسانه ای  شدن و هر نقشی را پذیرفتن بسیار بیشتر از معرفت یافتن و هنرمندانه به آن پرداختن ارزش دارد.

ریشه تخریب فرهنگی سینمای ما برمیگردد به دوران اصلاحات که افکار سکولاری و همچنین هنر بر مبنای فلسفه ی غرب را ترویج می کردند. دیدگاه آقای خاتمی زمانی که وزیر فرهنگ و ارشاد  بود این بود که « چون تولید هنری در داخل نظام جمهوری اسلامی صورت می پذیرد، بنابراین این تولید صددرصد اسلامی و دینی است.» بدین ترتیب برخی مفاسد فرهنگی لاپوشانی شد. نتیجه اش را می بینیم. دنیای هنر بدون اتصال به معرفت نتیجه اش مشخص است: عقب نشینی فرهنگی در برابر فرهنگ هالیودی.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٧ - انقلابی

مرغ همسایه غاز است

یک روز تعطیلی را فرض کنید. اعضای خانواده دور هم جمع میشوند و تصمیم میگیرند برای تنوع بیشتر غذای خود را از بیرون تهیه کنند. غذای مورد علاقه تمامی اعضای خانواده یا بیشترشان فست فود یا مثلا پیتزا است. پدر خانواده که مضرات پیتزا را میداند تمایلی به این نوع غذا ندارد و دوست دارد غذای سالم با کیفیت تهیه شود. اما اعضای خانواده با نظرش موافق نیستند.

حال ادامه داستان...بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٧ - انقلابی

عفت فدای شهرت!

مسائلی اخیرا از سوی برخی سینماچی های ایرانی مطرح میشود که واقعا جای تأسف دارد.

مسائلی که برخی بازیگران همچون پرستو صالحی ، پتروسیان ، محمدعلی کشاورز ، امین تارخ و مجید مظفری و... مطرح کرده اند و بالاخص کارگردان بزرگی همچون فرج الله سلحشور از مدتی قبل وضعیت جامعه سینمایی کشور را مبتذل و ناجور معرفی نموده بودند و این بحث ها واکنشهای مختلفی را در برداشته است.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩۱/۱/٢٧ - انقلابی

حجاب، حافظ گوهر ناب

حجاب محدوبت نیست، مصونیت است.

حجاب ؛ دستور قرآنی و قانون الهی و تکلیف انسانی و یک برنامه اخلاقی است.

خداوند در سوره احزاب آیه 59 خطاب به پیامبرش تاکید می نماید: ای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان مومن بگو که خویشتن را به چادر بپوشانند.

حجاب مُهر عنایت حق بر قامت فرشتگان زمین است.

الگوی بانوان جهان حضرت فاطمه(س) فرمودند: هیچ کس نمیداند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا (ص) مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٢۳ - انقلابی

ملکه های ایرانی

چارلز دانشجوی انگلیسی با طعنه به دوست و همکلاسی ایرانی اش همایون می گوید:

چرا خانوماتون نمیتونن با مردا دست بدن یا لمسشون کنن؟؟ یعنی مردای ایرانی اینقدر کارنامه خرابی دارند و خودشون رو نمیتونن کنترل کنن؟؟

همایون لبخندی میزند و می گوید :

ملکه انگلستان میتونه با هر مردی دست بده ؟ و هر مردی می تونه ملکه انگلستان رو لمس کنه؟!

چارلز با عصبانیت می گوید :

نه! مگه ملکه فرد عادیه ؟!! فقط افراد خاصی می تونن با ایشون دست بدن و در رابطه باشن!!!

همایون هم بی درنگ می گوید :

همه خانوم های ایرونی همشون ملکه هستن!!!

 زیباترین خوی زن ، نجابت اوست

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩۱/۱/٢۱ - انقلابی

اجازه هست به خانوم شما نگاه کنم؟!!

جوان خیلی آرام و متین به مرد نزدیک شد و با لحنی موأدبانه گفت : ببخشید آقا! من می تونم یه کم به خانوم شما نگاه کنم و لذت ببرم؟
مرد که اصلا توقع چنین حرفی را نداشت و حسابی جا خورده بود، مثل آتشفشان از جا در رفت و میان بازار و جمعیت، یقه جوان را گرفت و عصبانی، طوری که رگ گردنش بیرون زده بود، او را به دیوار کوفت و فریاد زد مردیکه عوضی، مگه خودت ناموس نداری ...  می خوری تو و هفت جد آبادت ... خجالت نمی کشی؟ ...
جوان امّا، خیلی آرام، بدون اینکه از رفتار و فحش های مرد عصبی شود و عکس العملی نشان دهد، همانطور موأدبانه و متین ادامه داد خیلی عذر می خوام فکر نمی کردم این همه عصبی و غیرتی شین،
دیدم همه بازار دارن بدون اجازه نگاه میکنن و لذت می برن، من گفتم حداقل از شما اجازه بگیرم که نامردی نکرده باشم ... حالا هم یقمو ول کنین، از خیرش گذشتم.
 مرد خشکش زد ... همانطور که یقه جوان را گرفته بود، آب دهانش را قورت داد و زیر چشمی زنش را برانداز کرد ...

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩۱/۱/٢٠ - انقلابی

مثل نگهداشتن ذغال گداخته در کف دست

چه روزگاری شده که حتی امتی مسلمان داعیه شیعه علوی هم پیرو احکام و آداب اسلامی نباشد. نه ظاهر و نه باطن به اعتقادات اسلامی نمی خورد. چه بر سر اعتقادات مان آورده اند. ماهواره ها و برنامه های مبتذلشان ، ابتذال را تا یک قدمی مان سوغات آورده اند.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٤ - انقلابی

عیدی که بدون او غم داریم

شعار سال: تولید ملی و حمایت از کار وسرمایه ایرانی 

بعد از چند روز مرخصی، بلاخره آمدم وبلاگم را با

نتیجه اخلاقی این ایام به روز کنم. خیلی هامون

از فرصـت استفاده کردیم و برامون لااقل بهانه ای

برای دید و بازدید و تازه تر شدن دیدارها شد. اگر

مایل بودید به همهء شما عزیزان توصیه می کنم

ادامه مطلب این پست را کامل بخوانید.

       و لــطفا نظــر بدهید.

 بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩۱/۱/٧ - انقلابی

نیم نگاهی به جایگاه وضو

 • پیامبر خدا صلى‏ الله‏ علیه‏ و‏ آله: فراوان وضو بگیر تا خداوندعمر تو را زیاد گرداند. و اگر توانستى شب و روز با طهارت باشى این کار را بکن ؛ زیرا اگر در حال طهارت بمیرى، شهید خواهى بود.
 • نبى اکرم صلّى اللَّه علیه و اله فرمود خداى تعالى میفرماید:

   هر کس حدثى از او سر زند(وضویش باطل شود)   و تجدید وضو نکند به من ستم کرده و هر کس حدثى از او سر زند و تجدید وضو کند و دو رکعت نماز بجا نیاورد و مرا نخواند بمن ستم کرده و هر کس حدثى از او سر زند و تجدید وضو کند و دو رکعت نماز بجا آورد و مرا بخواند و من  او را جواب ندهم در مقابل خواسته‏هاى دینى و دنیائى ،او را ستم کرده‏ام و حال اینکه من خداى ستمگر نیست.
 • پیامبر خدا صلى‏ الله‏ علیه‏ و‏ آله: کسى که با طهارت بخوابد،همانند روزه‏ دارِ شب‏ زنده‏ دار است.
 • امام صادق علیه السلام فرمودند:کسى که هنگام وضو نام خدا را ببرد، تمام بدنش پاک مى شود و این کار کفاره گناهان بین دو وضو خواهد بود. و کسى که نام خدا را نبرد، فقط آن مقدار از بدنش که آب به آن مى رسد پاک مى شود.

 

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩٠/۱٢/٢٦ - انقلابی

ترویج مشارکت گسترده با بهره گیری از بیانات امام خامنه ای

 

ــــــــــــــــــــــــــــ لطفا کلیک کنید ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محور اول: شیوه های مطلوب بهره گیری از رهنمودهای حضرت امام خامنه ای

محور دوم: پیشنهادهای اجرایی تحقق تدابیر امام خامنه ای

محور سوم: الزامات

محور چهارم: نقاط ضعف

محور پنجم: راهکارهای ارائه شده توسط امام خامنه ای

 

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢٥ - انقلابی

توبه و مراتب آن

 

استاد حسین انصاریان:

توبه یعنی پشیمانی، ما هم پشیمان هستیم. یک بخش دیگر توبه ، استغفار با زبان است. خدا گفته است که غیر از پشیمانی قلب، دوست دارم صدای التماس گنهکار را بشنوم. سومین مرحله توبه ترک بالجوارح است. چهارمین بخش آن هم این است که به خدا بگویی: دیگر من به گناه بر نمی گردم ...

خدا فرمود: محبت کل مادرهای عالم را جمع کنند، یک ذره محبت من را نشان نمی دهد.

اسیرانی را نزد پیامبر آوردند ناگاه زنی از میان ایشان دوان دوان طفل خویش را در میان اسیران یافت، به سینه گرفت و شیر داد. پیامبر فرمود: آیا گمان دارید این زن فرزند خود را در آتش بیفکند؟ یاران گفتند: نه به خدا سوگند. پیامبر فرمود: خداوند نسبت به بندگانش مهربانتر از این زن به فرزندش است.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٧ - انقلابی

علاقه در زندگی

علاقه در زندگی

مهمترین شرط برای تشکیل وادامه زندگی چیست ؟       علاقه

چه عواملی باعث ازدیاد علاقه می شود؟


1.تشکربقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٢/٢ - انقلابی

آداب غذا خوردن پیامبر مهر و رحمت(ص)

 روزی زنی از محله های مدینه می گذشت . رسول خدا (ص) را دید که روی خاک نشسته است و غذا میل می نماید ( خرما یا قطعه نانی بوده ).

زن گفت : آقا مثل غلام ها نشسته اید . مثل غلامان خوراک میل می کنید ، اگر کسی رد شود نمی فهمد که تو چه کسی هستی؟...بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۳٠ - انقلابی

راز موفقیت امام خمینى(ره) چه بود؟

اگر کسی غیبت می‌کرد امام او را از مجلس بیرون می‌کرد اما حالا غیبت و تهمت و دروغ چقدر راحت صورت می‌گیرد!...بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩٠/۱۱/٢۸ - انقلابی

دستورالعمل های اخلاقی

دستورالعمل های اخلاقی از کتاب تذکره الحقیقین شامل نامه ها و دستورالعمل های عرفانی شیخ العارفین آیت الله ملاحسین قلی همدانی که شاگرد آیت الله آقا سید علی شوشتری و استاد حضرات عظام همچون سیدعلی آقا قاضی – آقا بهاری- آقا میرزا جوادآقا ملکی بوده اند.

 بسم الله الرحمن الرحیم               

برای سالک الی الله رعایت این ده موضوع در راس همه امور است. راحتی دنیا و آخرت بستگی به رعایت این ده دستور دارد.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩٠/۱۱/٢۱ - انقلابی

کمال همنشین

مسئله است که خیلی وقتها به حساسیت موضوع آن توجه نمی کنیم. از قدیم می گفتند با کیان زیستی تا بگویم کیستی؟ و یا مثل سروده جناب عطار نیشابوری:

گِلی خوشبو در حمام روزی    /   رسید از دست محبوبی بدستم

        بدو گفتم که مشکی یا عبیری   /    که از بوی دلاویز تو مستم          

بگفتا من گِلی نا چیز بودم    /    ولیکن مدتی با گـُل نشستم

کمال همنشین در من اثر کرد     /    وگرنه من همان خاکم که هستم

 

چرا بیراهه برویم. وقتی خدا الگویی به خوبی ائمه اطهار(ع) برای ما قرار داده است. امامان معصوم علیه السلام روی قضیه انتخاب دوست و رفیق به عنوان همنشین توصیه های بسیاری داشته اند و ضمن اینکه سفارش نموده اند بخشی از شبانه روز را برای این امر اختصاص بدهیم؛ به طور کلی معیار اصلی را انتخاب دوست و دوستانی معرفی نموده اند که بودن در کنارشان ما را به یاد خدا بیاندازد. ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیکتر کند. نه اینکه گذراندن وقت ارزشمندمان با او موجب شود که از نماز جماعت در مسجد و شرکت درنماز جمعه و مراسمات مذهبی و ... بیندازد. یا خدای ناکرده موجب شود که ما هرچه بیشتر در منجلاب فساد آلوده شویم.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٠ - انقلابی

آداب جعفری(ع)

امام صادق علیه السلام فرمودند:
پدرم علیه السلام مرا به سه چیز ادب آموخت و از سه چیز نهی ام فرمود.

سه نکته ادب این بود که فرمود: فرزندم ! هرکس با دوست بد بنشیند سالم نمی ماند. و هرکس گفتارش را کنترل نکند پشیمان می شود. و هرکس به جایگاههای بد وارد شود مورد بدگمانی قرار می گیرد ( زیر سوال میرود).

و آن سه چیز که مرا از آن نهی فرمود: دوستی با کسی که چشم دیدن نعمت کسی را ندارد، و با کسی که از مصیبت دیگران شاد می شود، و با سخن چین.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٩ - انقلابی

وقتی شیطان نیکوکار می شود!

مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در مسجد بخواند. لباس پوشید و راهی خانه خدا شد. در راه مسجد، زمین خورد و لباس هایش کثیف شد، بلند شد و به خانه برگشت و پس از تعویض لباس هایش دوباره راهی مسجد شد. در راه، در همان نقطه مجدداً زمین خورد! دوباره بلند شد و به خانه برگشت. بار دیگر لباس هایش را عوض کرد و راهی مسجد شد.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٩ - انقلابی

برترین و کاملترین پوشش

اگر وظیفه حجاب و پوشش فقط بر زنان لازم است؛ از این رو است که زن با جذابیت خاصی که اندامش دارد. مظهر جمال و زیبایی است و مرد مظهر شیفتگی، پس بر زن است که خود را در معرض نمایش قرار ندهد تا آبرو و شخصیت خود را به عنوان گوهری گرانبها حفظ کند.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۳ - انقلابی

حجاب آرامش روانی

                  یا     

تعیین میزان امنیت و آرامش، انتخاب با شماست!؟

اگر زنان ما با پوشش مناسب ظاهر بشوند و تحریکی صورت نگیره، همسرانشون و سایر افراد افراد جامعه از آرامش روانی برخوردار خواهند شد.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۳ - انقلابی

کشف حجاب تلاش استعمارگران

آتاتورک کشف حجاب رضاخان

توطئه کشف حجاب توسط استعمار انگلیس و پروتکل یهوذیان طراحی گردید. ( دایره المعارف بریتانیکا 2/ص 84) و بهائیت زمینه ساز آن گردید. ( کتاب ناسخ التواریخ 3/ 219)

و مزدوران انگلیسی امان الله خان در افغانستان در 1306 ه.ش  آتاتورک در ترکیه درسال 1313 ه.ش و رضاخان در ایران 1314 ه.ش کشف حجاب را به زور عملی ساختند ( کتاب تاریخ 20 ساله ج6/ ص 252 و 258)بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۳ - انقلابی

حجاب از نظر روانشناسان و خردمندان

نظر روانشناسان:

روانشناسان از وجود عامل حیا در درون انسان گفته اند که به دو صورت بازدارنده و هدایت کننده ایفای نقش میکنه. بنابراین حیا را تعدیل کننده غرائز و ضامن اجرای قوانین اجتماعی و اخلاقی میدونند.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۳ - انقلابی

پوشش: ندای فطرت

پوشش ندایی درونی است که همزمان با آفرینش در نهاد آدمی لحاظ شده و همواره حیا و عفت به عنوان برترین کمال و بی حیایی و برهنگی پایین ترین درجه حیوانی شمرده شده است تا آنجا که انسانهای نخستین برای پوشش و حیا به برگ درختان پناه برده اند (ر.ک: سوره اعراف آیه 27)بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۳ - انقلابی

آزادی و پوشش از نظر عقل

درنظام جهان هستی، آفرینش مرد و زن در کنار یکدیگر، برای رسیدن به ارزشهای والای انسانیت و دارا شدن همه ی صفات پسندیده و شایسته بوده است و انسان آگاه ومتعهد کسی است که با بهره گیری از عقل و تامین نیازهای زندگی مادی، تلاش مستمر در جهت رساندن خود و جامعه به آن هدف عالی و نهایی داشته باشد و زنان به خاطر برخورداری از لطافت و ظرافت روحی، امکان بهتری برای رسیدن به آن هدف متعالی دارا می باشند و در این راستا مهمترین سرمایه ی آنها و موثرترین وسیله برای رسیدن به قله ی رفیع خوشبختی، گوهر گرانمایه عفاف است.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۳ - انقلابی

آزادی و پوشش

1- آزادی و پوشش از نظر عقل

2- ندای فطرت

3- نظر روانشناسان و روش خردمندان

4- تلاش استعمارگران: کشف حجاب

5- آرامش روانی

6- برترین و کاملترین پوشش

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱٥ - انقلابی

همه امتحان می شویم

خاطره ای مربوط به کسی که در یکی از مراکز اسلامی لندن، مبلّغ اسلامی بود. عمرش را روی این کار گذاشته بود. تعریف می کرد که یک روز سوار تاکسی می شود و کرایه را می پردازد. راننده بقیه پول را که برمیگرداند ، 20 سنت اضافه تر میدهد.

می گفت: چند دقیقه ای با خودم کلنجار رفتم که بیست سنت اضافه را برگردانم یا نه.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱۳ - انقلابی

معماى یک زن و مرد

السلام علیکم یا اهل بیت النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائکة و مهبط الوحی و معدن الرحمة و خزان العلم و منتهی الحلم و اصول الکرم و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام جواد علیه السلام از یحیى بن اکثم، قاضى القضات مأمون که مأمور مناظره با امام بود، پرسید:

کدام زن در طول یک شبانه روز بر یک مرد ، پنج مرتبه حرام، و پنج مرتبه حلال مى شود؟ و سبب حرام شدن و حلال شدنش چیست؟بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٤ - انقلابی

تقدیم به بچه‌هایی که او را ندیده‌اند…

 سی داستان کوتاه درباره امام خمینی(ره)

  

1- هشت نُه سالش که بود، بهترین پرش را داشت. توی مسابقه‌ی دو هم همیشه اول بود. از بازیگوشی‌هاش، دو سه تا شکستگی توی دست و پا یادگاری داشت و ده دوازده تا توی سر و پیشانی.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٩ - انقلابی

کیست که به خدا «قرض الحسنه‏ اى» دهد؟

چگونه قرض الحسنه تبدیل به ربا نشود؟

اقتضای زندگی اجتماعی آن است که توانگران به تأمین نیازهای نیازمندان اهتمام ورزند که یکی از مصادیق این کمک‌ها قرض دادن است.

قرض دادن از کارهای بسیار نیک است و حتی ثواب آن از صدقه دادن بیشتر است. پروردگار عالم و صاحب همه دارایی‌ها و قدرت‌ها در قرآن کریم وعده فرموده که مبلغ قرض داده شده را چندین برابر کرده و نصیب قرض دهنده کند. انفاق و صدقه ده برابر ثواب دارد ولی قرض‌الحسنه 18 برابر ثواب دارد.

خداوند در سوره بقره آیه 245 می‌فرماید:

مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً کَثِیرَةً وَ اللَّهُ یَقْبِضُ وَ یَبْسُطُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُون. (کیست که به خدا «قرض الحسنه‏اى» دهد، تا آن را براى او، چندین برابر کند؟ و خداوند است (که روزى بندگان را) محدود یا گسترده مى‏سازد و به سوى او باز مى‏گردید.)بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩٠/٩/۱۸ - انقلابی

نتیجه گیری و راه حلهای پیشنهادی در آسیب شناسی عزاداری

آسیب شناسی عزاداری امام حسین(ع)

*نتیجه گیری و راه حلهای پیشنهادی:

1- مردم نسب تبه مجالسی که آیین عزاداری را رعایت نمی کنند بی تفاوت نباشند و از آنها نتقاد کنند. بهتر است انتقاد در فضای دوستانه و صمیمانه و باملایمت برای تاثیرگذاری کلام باشد.

2- رسانه ها بطور جدی به آسیب شناسی عزاداری بپردازند و فضایی ایجاد کنند که کسی در مجالس مداحانی که رعایت نمی کنند، حاضر نشود و اگر اینگونه مداحان مخاطب نداشته باشند مجبور به تغییر رویه میگردند تا اصولی مداحی کنند.

3- آموزش مداحی در کشور نهادینه شود.مداحی که با اصول مداحی آشنایی کامل داشته باشد از اشعار و سبک های سخیف دوری میکند.

4- باید مداحی سازماندهی شود. البته سازمان تبلیغات اسلامی تلاشهای بسیار خوبی کرده ولی کافی نیست. باید تشکلی ایجاد شود که بر کارمداحان نظارت ایجاد شود و مداحان متخلف را مواخذه کند.

5- مداحان نسبت به انتقادات سعه صدر داشته باشند و همواره مشتاق انتقادات سازنده باشند.

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٧ - انقلابی

بازتاب مداحی آسیب‌زا در رسانه های دشمن

آسیب شناسی عزاداری امام حسین(ع)

*بازتاب در رسانه های دشمن:
یکی از اهداف دشمن ضربه زدن به سرمایه بزرگ و ماندگار عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) است. مداح نباید طوری مداحی کنه از خودش نقطه ضعف به جای بگذاره. بازتاب کارهای ضعیف در رسانه های ضد انقلاب زیاده.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٧ - انقلابی

شفاعت از دیدگاه شهید مرتضی مطهری

ما اگر درباره شفاعت شفعا بخواهیم چنین اعتقادی داشته باشیم که خدا یک دستور دارد، یک قانون دارد، یک رضایت دارد، امام حسین دستور و قانون و رضایت دیگری دارد; بعد بگوییم ما که دستمان به خدا نمی رسد، آنجا کار خیلی مشکل است، می آییم امام حسین را که به یک چیزهای سهل و ساده ای راضی می شود [شفیع قرار می دهیم];بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٧ - انقلابی

چرا جوانان ایرانی لباس‌های خارجی را ترجیح می‌دهند؟

اصلاً ما مد و مدل لباس وطنی (ایرانی- اسلامی) نداریم و تولید نمی‌کنیم که برای جوانان گزینه‌ای برای انتخاب و ترجیح وجود داشته باشد! طفلکی‌ها مجبورند بالاخره یک چیزی بپوشند، بدون لباس که نمی‌شود رفت و آمد کرد، می‌شود؟! ..بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٧ - انقلابی

با منطق رفتار کنید

رهبر انقلاب در اینجا با تاکید بر دغدغه همیشگی خود در خصوص ترویج کتاب خوانی و توسعه زمینه های رشد علمی و آگاهی های فرهنگی زنان به آموزش و تربیت اشاره می‌کنند و با در نظر گرفتن ضرورت وجود اقدامات قانونی ، فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی را کاراندترین راهکارها میدانند. و تاکید می کنند که برای درمان یک بیماری و حل یک مشکل، باید از همان مسیر و موضعی عمل کرد که مشکل آغاز و منتشر شده است:بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٧ - انقلابی

آیا زن را به حاشیه نشینی دعوت می کنیم؟

رهبر انقلاب با ذکر نمونه های عینی و مقایسه شرایط در دوران طاغوت و تحولات گسترده پس از انقلاب تاکید می کنند که نه تنها حفظ حجاب به معنی انزوا و حاشیه نشینی زن نیست، بلکه برعکس درچنین دیدگاهی زن از یک عنصر حاشیه ای و تزئینی به یک عنصر تعیین کننده و فعال و موثر تبدیل می شود و این چیزی است که امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگویی برای دیگر جوامع عرضه میکند.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٧ - انقلابی

غرب و نقشه انسانی عالم

*غرب و نقشه انسانی عالم
ایشا ن با تعبیر دقیق و گویای"نقشه انسانی عالم" مساله زن را پیش از مساله حجاب مطرح می نمایند:
« وقتی ما به نقشه انسانی عالم و جوامع بشری نگاه می کنیم - هم جوامع اسلامی مثل کشورمان و سایر کشورهای اسلامی، هم کشورهای غیر اسلامی و از جمله جوامع به اصطلاح متمدن و پیشرفته- می بینیم که در همه این جوامع، متاسفانه مساله ای به نام مساله زن همچنان وجود دارد.»بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٧ - انقلابی

حجاب زن تکریم زن است: نگاهی به دیدگاه امام خامنه ای درباره حجاب

نگاهی به دیدگاه امام خامنه ای درباره حجاب

 رهبر انقلاب در جایگاه ولی فقیه کاربردی ترین معارف اسلام را در موضوعات و چالشهای روز  و به زبانی ساده به ما مخاطبان ارائه می دهند . مجموعه بیانات ایشان در زمینه مساله مهم ، حساس و دقیق «حجاب» را شاید بتوان در چند محور اساسی خلاصه کرد که برخی به زیرساخت های نظری و مفهومی حجاب و برخی به کارکردهای اجتماعی و فرهنگی حجاب نظر دارند و در پایان تصویر روشنی از نوع نگاه انقلاب اسلامی ایران به مساله حجاب ترسیم می کنند. ایشان به حجاب به عنوان یک مفهوم کلان و جامع فرهنگی و اجتماعی نگاه می کنند و که با موضوعات اساسی و مهمی چون جایگاه و ارزش انسان و تعریف خانواده کاملا مرتبط است.

+ غرب و نقشه انسانی عالم

+ آیا زن را به حاشیه نشینی دعوت می کنیم؟

+ با منطق رفتار کنید.

 

پی نوشت: اقتباس از 1- حجاب در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری در خرداد 89 : ناشر ستاد فرهنگی فجر انقلاب اسلامی 2- بیانات حجت الاسلام محمدرضا زائری

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٧ - انقلابی

خواسته های نوجوان از شما:

آیا میدانید یک نوجوان از پدر و مادر خود چه چیزی می خواهد؟! و چه انتظاراتی دارد؟

نوجوانان از والدین خویش توقعاتی دارند که برآورده شدن این انتظارات می تواند نقش مهمی در سلامت روان آنان داشته باشد. این عوامل به اختصار عبارتند از:بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۸ - انقلابی

دوری از 4 صفت

امیرالمومنان امام علی (ع) می فرمایند: هرکس این 4 صفت را از خود دور کند هیچگاه حادثه ناخوشایندی متوجه او نخواهد شد:
1- عجله بدون تانّی و دقت در تصمیم گیری و اجرا
2- لجاجت و پافشاری ناحق
3- غرور و خودشگفتی
4- سستی و تنبلی و کار امروز را به فردا انداختن

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩٠/٩/٥ - انقلابی

هنر و فرهنگ؛ خط تقابل با دشمن

رهبری های راهبردی امام خامنه ای در مواجهه با جنگ نرم:

این حرکت عظیمی که با انقلاب اسلامی شروع شد، یک حرکت تمام شده نیست... همینی که حالا معمول شده که در بیان ها و در تلویزیون و توی تبلیغات و توی دادگاه و توی زبان همه، می گویند: جنگ نرم راست است. این یک واقعیت است. یعنی اان جنگ است. البته این حرف را من امروز نمی زنم. من از بعد از جنگ - از سال 67 - همیشه این را گفته ام... وظیفه مجموعه فرهنگی و ادبی و هنری هم وظیفه مشخصی است: بلاغ، تبیین؛ بگویید ، خوب بگویید. من همیشه تکیه براین می کنم: بایستی قالب خوب را انتخاب کنید و هنر را بایستی تمام عیار توی میدان بیاورید ؛ نباید کم گذاشت، تا اثر خودش را بکند. ( 14/6/88 در دیدار با فرهیختگان و اهالی فرهنگ)

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩٠/٩/٤ - انقلابی

کتابخوانی و انس با کتاب

فرمایشات حضرت امام خامنه ای

کتاخوانی چیزی است که برای یک ملت فریضه و لازم است... خوشبختانه کتاب زیاد هست و کنابهای زیادی چاپ می شود. نمی خواهم عرض بکنم که همه آنچه که چاپ میشود کتابهای خوب و مفیدی است؛ نه، ای بسا کتابی چاپ میشود و به بازار هم می آید ، اما کتاب مفیدی نیست؛ یک کتاب بی فائده و عاطل و باطلی است و کسی از آن استفاده ای نخواهد کرد و ای بسا کتابی که چاپ می شود و به بازار هم می آید و مضر است؛ نه اینکه فائده ندارد. بلکه ضرر هم دارد؛ الان ما در بازار کتاب کشور، چنین کتابهایی را داریم و اینها در دسترس مردم هم هستند! اینها بخش کمی از کتابهای چاپ شده هستند. اکثر آنچه که کتاب می شود- چه از جهات فرهنگی، چه از جهات دینی، چه از لحاظ معارف گوناگون اسلامی، چه از لحاظ ادبی و هنری - مفید است. معارفی که در کتابها هست، مردم ما از آنها بی نیاز نیستند؛ باید این کتابها را بخوانند. انس با کتاب، چیز با ارزشی است و من خواهش میکنم که همه و مهم با کتاب انس پیدا کنند.

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۳ - انقلابی

اقسام خواب

پیامبر اعظم(ص)  فرموده اند که خواب هفت قسم است:

1- خواب غفلت: که خواب در مجالس پند و اخلاق است.

2- خواب لعنت: به هنگام نماز صبح .

3- خواب رخصت: بعد از نماز عشاء .

4- خواب بدبختی: خواب در وقت هر نماز . 

5- خواب عذاب: بعد از نماز صبح و زدن سپیده .

6- خواب راحت: خواب هنگام ظهر .

7- خواب حسرت: خواب در شب جمعه .

نظرات()    link     پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۳ - انقلابی

مانعی در مسیر

داستان از آن قرار است که در روزگار قدیم، پادشاهی سنگ بزرگی را دیک جاده اصلی قرار داد. سپس در گوشه ی مخفی شد تا ببیند چه کسی آن را از جلوی مسیر برمیدارد. برخی از بازرگانان ثروتمند با کالسکه های خود به کنار سنگ رسیدند آن را دور زدند و به راه خود ادام دادند. بسیاری از آنها نیز به شاه بد و بیراه گفتند که چرا دستور نداده راه را باز کنند. اما هیچیک از آنان کاری به سنگ نداشتند.
سپس یک مرد روستایی با یک بقچه بار به دوش نزدیک سنگ رسید. بارش را زمین گذاشت و شانه اش را زیر سنگ قرار داد و سعی کرد که سنگ را به کنار جاده هل دهد. او پس از تلاش زیاد بلاخره موفق شد. هنگامیکه سراغ بقچه اش رفت تا به دوش گیرد و به راهش ادامه دهد. متوجه یک کیسه زیر آن سنگ شد. کیسه را باز کرد پر از سکه های طلا بود و یادداشتی از جانب شاه که این سکه ها مال کسی است که سنگ را از جاده کنار بزند.
شاید شما هم با حل مشکل دیگری مزد و پاداش غیر منتظره ای بگیرید.
تو نیکی کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز.

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱ - انقلابی

آداب دوستی

آداب دوستی

آنگاه جوانی گفت با ما از دوستی سخن بگو.
و او در پاسخ گفت: دوست تو ، نیازهای برآورده توست.
کشت زاری‌ست که در آن با مِهر تخم می کاری و با سپاس از آن حاصل برمیداری.
سفره نان تو و آتشِ اجاق توست.
زیرا که گرسنه به سراغش می روی و نزد او آرام و صفا می جویی.
هنگامی که او خیال خود را با تو در میان میگذارد، از اندیشیدن « نه » در خیال خود مترس و از آوردن « آری » بر زبان خود دریغ مکن.
و هنگامی که او خاموش است دل تو همچنان به دل او گوش می دهد.
زیرا که در عالم دوستی همه اندیشه ها و خواهشها و انتظارها بدون سخنی به دنیا می‌آیند و بدون آفرینی نصیب دوست می‌گردند.
هنگامی که از دوست خود جدا می شوی، غمگین مشو، زیرا آن چیزی که تو در او از هرچیزی دوست تر میداری بسا که در غیبت او روشن تر باشد، چنان که کوهنورد از میان دشت، کوه را روشن تر می بیند.
و زنهار که در دوستی غرضی نباشد مگر ژرفا دادن به روح.
زیرا مهری که جویای چیزی به جز باز نمودن راز درون خود باشد، مِهر نیست؛ دامی‌ست گسترده، که چیزی جز بیهودگی در آن نمی افتد.
و زنهار که از هرآنچه داری بهترینش را به دوستت بدهی.
آن چه گونه دوستی است که برای سوزاندن وقت به سراغش میروی ؟
به سراغ دوست مرو مگر برای خوش کردن وقت.
زیرا کار او اینست که نیاز تو را برآورد، نه آنکه خالی درون تو را پر کند.
و شیرینی دوستی را با خنده شیرین‌تر کن. و با بهره کردن خوشی ها.

              جبران خلیل جبران

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ - انقلابی

حدیث تربیتی

امام رضا (ع):
مومن مومن نیست مگر اینکه سه خصلت در او باشد، سنتی از پروردگارش، سنتی از پیامبرشو سنتی از مولایش.
1- سنت پروردگارش حفظ اسرار خویشتن است. [آیه 26و 27 سوره جن: خداوند عالم به غیب است و هیچکس را بر غیبش مطلع نمی سازد مگر کسی را که بپسندد و از او راضی باشد که همان پیامبران هستند.]
2- سنت پیامبر مدارا کردن با مردم است. [ آیه 199 اعراف: خُذ العفو وامر بالعُرف واعرض عن الجاهلین]
3- و اما سنت مولایش صبر در سختی ها و مشکلات است. [آیه 177 بقره: و الصابرین فی الباساء و الضرّاء]

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ - انقلابی

شهید و شهادت

می گویند پشت سر هر شهادتی یک روشنایی پیدا می شود. این سخن، سخن بسیار درستی است و ارزش شهید و شهدا را ثابت می کند. از نظر اجتماعی، مَثَل شهید و شهادت که روشنی ایجاد میکند، مَثَل یک سلسله کارهای خیر فردی است که در قلب فرد ایجاد روشنی میکند. نظیر ایثار، انصاف، مبارزه با هوای نفس.
در حقیقت، شهادت برای اجتماع، نوعی تصفیه نفس است.
اگر شور یک عارف عاشق پروردگار را با منطق یک نفر مصلح ترکیب کنید، از آنها « منطق شهید» در می آید. خون شهید برای همیشه در رگهای اجتماع می جهد.


استاد شهید مرتضی مطهری

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ - انقلابی

ورزش و سلامتی

6 دلیل برای ورزش کردن:
1- زندگی طولانی تر
2- تحمل پذیری و افزایش توان در کار
3- کمک برای داشتن قلبی سالم
4- رفع چربی های مخفی بدن
5- بهبود کمردرد
6- بهبود بیماری دیابت

امروزه تو این زندگی ماشینی آدما چنان تنبل شدن یا ناخودآگاه میشن که عوارض عدم تحرک کافی و عدم ورزش تو جامعه مشهوده. بیاییم به خاطر حفظ سلامتی خودمان هم که شده ورزش منظم را کنار نذاریم.

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ - انقلابی

ارتباط زن و شوهر

امام علی (ع): زنان نزد شما امانت الهی هستند؛ پس به آنان زیان نرسانید و آنها را تنها نگذارید. (بحارالانوار ج 103 ص 226)
مردان و زنان نه تنها از لحاظ جسمی بلکه از لحاظ روحی هم با هم متفاوتند. ولی وقتی ازدواج صورت میگیره این تفاوت ها را از یاد می برن.فکرمیکنن اگر طرف مقابل دوستش داره حتما باید همون طور که او میخواد باشه. یادش میره که طرف از جنس مخالفه و فطرتا روحیاتش هم فرق میکنه. ما باید همونطوری که هستند همسرمان رو درک کنیم نه اینکه بخوایم برامون طوری ادا در بیارن که قابل قبولمونه. باید خودش باشه.
مثلا تا حالا توجه کردین که زن و شوهر هرکدام چطوری با فشارروحی کنار میآین؟ عکس العملشون چیه؟ خوب فرق داره...! طبیعیه. مرده ساکت میشه ، تو خودش فرو میره راه حل پیدا کنه ... ولی خانمه فقط میخواد در مورد جزئیات مشکل صحبت کنه اینطوری به آرامش برسه.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ - انقلابی

خلاقیت

در یک شرکت بزرگ ژاپنی که تولید کننده وسایل آرایشی بود، شکایتی از سوی یکی از مشتریان مبنی بر خالی بودن یک قوطی صابون به هنگام خرید به کمپانی رسید.
بلافاصله با تاکید و پیگیریهای مدیریت ارشد کارخانه این مشکل بررسی و دستور صادر شد که خط بسته بندی اصلاح گردد و قسمت فنی و مهندسی نیز تدابیر لازمه را جهت پیشگیری از تکرار چنین مسئله ای اتخاذ نماید. مهندسین دست بکار شدند و راه حل پیشنهادی خود را چنین ارائه دادند:بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ - انقلابی

داستان یک مرد نابینا

مرد نابینا

روزی مرد نابینایی روی پله ساختمانی نشسته بود و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود که رویش نوشته بود: من نابینا هستم لطفا مرا کمک کنید. روزنامه نگار خلاقی از کنارش می گذشت نگاهی به او انداخت سکه ای داخل کلاهش انداخت کلاهی که چند سکه داخلش بود. بدون اجازه مرد نابینا تابلویش را برداشت و برگرداند و چیزی نوشت و رفت. عصر آن روز روزنامه نگار برگشت و متوجه شد کلاه مرد نابینا پر از سکه و اسکناس شده است. مرد نابینا صدای قدمهایش را شناخت و گفت آیا تو همانی که امروز صبح روی تابلویم چیزی نوشته، چه چیز نوشته بودی؟ روزنامه نگار جواب داد چیز خاص و مهمی نبود. فقط نوشته تان را طور دیگه ای نوشتم. لبخندی زد و رفت ولی مرد نابینا هیچوقت ندانست که او چه نوشته. ولی روی تابلویش اینطور خوانده میشد: امروز بهار است، ولی من نمی توانم آن را ببینم!

به قول معلمامون بفرما و بشین و بتمرک! هرسه یه معنی میدن ولی نحوه گفتاری خیلی رو نتیجه کار تاثیر داره. می تونه کار رو خراب تر یا درست کنه.

نظرات()    link     چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٢٥ - انقلابی

چهارده پند از آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی قدس سره

چهارده پند از آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی قدس سره

1- دنیا :
دار بلا و امتحان است. گرفتاری دنیا خلاصی ندارد. کاری کنید که در آخرت گرفتار نباشید. عمل در دنیا، میزان در آخرت است.
2- استفاده از عمر:
جوانی سرمایه ای بزرگ اما زودگذر است که قابل برگشت نیست. بنابراین لز افرادی که معاشرت با آنان عمر انسان را هدر می دهد بپرهیزید.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ - انقلابی

نکات تربیتی


آیت الله تهرانی:
نقاط ضعف انسان و خواسته های مادی بر سه دسته اند:
1- پول و مال
2- جاه و مقام
3- شهوت جنسی

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ - انقلابی

حجاب و جنگ نرم

اصولا جنگ به دو صورت اتفاق می افته : تسلیحاتی و تبلیغاتی. همون جنگ سخت و جنگ نرم.
هرچند در هردو جنگ دشمن مراکز مهم طرف مقابل را هدف قرار میده. ولی فرق اساسی داره.در جنگ سخت مراکز مهم که هدف قرار میده، نیرو و انبار مهمات و ... اینهاست ولی در جنگ تبلیغاتی مرکز هدف مغز و قلب انسان و طرز تفکر افراد است.
شاید مهمترین شباهت بین این دو نوع جنگ نیاز به فرماندهی و یک یا چند فرمانبرداره که در واقع نوع و عمق رابطه بین این دو عنصر مهم پیروزی در عرصه جنگه. ولی یه فرقهای دیگه ای هم وجود دارن.بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ - انقلابی

عادات غذایی غلط

عادات غذایی غلط:
* نخوردن صبحانه
* خوردن ناهار مفصل
* غذا خوردن پیش ار خواب
* پرخوری
      پیامبراکرم (ص):« از پرخوری بپرهیزید که مادر همه بیماری هاست.»
* گرسنه ماندن
* انجام کاری دیگر هنگام غذا خوردن
* نخوردن آب در طول روز بمقدار کافی
* نخوردن میوه و سبزیجات بمقدار کافی
* سریع خوردن غذا

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ - انقلابی

تنبیه بدنی فرزندان

بعضی از والدین آخرین راه چاره را در تربیت فرزندان تنبیه بدنی می دانند. اما همواره به جای تنبیه و اعمال خشونت راه بهاری هم می توان یافت.
از لجبازی و زورآزمایی بپرهیزید. هیچکاری مخرب تر و بی فائده تر از زورآزمایی با فرزند نیست. او را به همکاری کردن تشویق کنید. مثلا می توان گفت: « من مشکلی دارم. من دوست دارم تو پیراهن تمیزی بپوشی ولی می بینم که تو باز هم همون قبلی رو می پوشی. به نظرت چطور میشه این مسئله را رفع کرد؟»
وقتی مشکلی را با کودک درمیان بگذارید احتمالا بیشتر علاقه مند می شود که در حل آن کمک کند و با شما همکاری کند.
زیرک باشید. اگر عملکرد فعلی شما اثر ندارد با زیرکی راه دیگری پیدا کنید. تغییر خط مشی شما آسان تر است تا اینکه همیشه بخواهید اول او تغییر کند.
از خودتان بپرسید: «چکار دیگری می توانم بکنم تا او را به عکس العمل بهتری ترغیب کند؟»
به جای مجازات او بخاطر کار نادرستش کار درست را به او یاد دهید. مثلا بگویید« وقتی اسباب بازیهایت را در اتاق پذیرایی رها میکنی این کارت رو نمی پسندم. دوست دارم دفعه بعد آنها را در کمد بگذاری.»
در رابطه با مجازات کودک سه قاعده را به یاد داشته باشید: 1- هنگام عصبانیت از مجازات بپرهیزید. 2- برای تلافی کردن یا انتقام گرفتن مجازات نکنید. 3- همیشه مجازات شدیدتر مجازات بهتر نیست.

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/۸/۳٠ - انقلابی

واقعا بهشت کجاست؟

داستان دیگری برایتان نقل میکنم. خواهشاً تا آخر بخوانید نتیجه گیری با خودتان!


مردی با اسب و سگش در جاده ای راه می رفتند. هنگام عبور از کنار درخت عظیمی، صاعقه ای فرود آمد و آنها را کشت. اما مرد نفهمید که دیگر این دنیا را ترک کرده و همچنان با دو جانورش پیش رفت.
گاهی مدت ها طول می کشد تا مرده ها به شرایط جدیدشان پی ببرند.
پیاده روی درازی بود. تپه بلندی بود. آفتاب تندب بود. عرق ریختند و به شدت تشنه بودند. دریک پیچ جاده دروازه تمام مرمری عظیمی دیدند که به میدانی با سنگفرش طلا باز می شد و در وسط آن چشمه ای بود که آب زلالی ازآن جاری بود.
رهگذر رو به مرد دروازه بان کرد: « روز به خیر، اینجا کجاست که اینقدر قشنگ است؟ »
دروازه بان: « روز بخیر، اینجا بهشت است. »
- چه خوب که به بهشت رسیدیم، خیلی تشنه ایم.
دروازه بان به چشمه اشاره کرد و گفت: می توانید وارد شوید و هرچقدر دلتان میخواهد بنوشید.
- اسب و سگم هم تشنه اند.
دروازه بان: واقعا متاسفم، ورود حیوانات به بهشت ممنوع است.
مرد خیلی ناامید شد، چون خیلی تشنه بود. اما حاضر نبود به تنهایی آب بنوشد.
از نگهبان تشکر کرد و به راهش ادامه داد.
پس از مدت درازی از تپه بالا رفتند ، به مزرعه ای رسیدند.
راه ورود به این مزرعه دروازه ای قدیمی بود که به یک جاده خاکی با درختانی در دو طرفش باز میشد. مردی در زیرسایه درختها دراز کشیده بود و صورتش را با کلاهی پوشانده بود. احتمالا خوابیده بود.
مسافر گفت: « روز به خیر» مرد به گرمی جواب داد.
- ما خیلی تشنه ایم. من، اسبم و سگم.
مرد به جایی اشاره کرد و گفت: میان آن سنگها چشمه ای است. هرقدر می خواهید بنوشید. مرد، اسب و سگ به کنار چشمه رفتند و تشنگی شان را فرونشاندند.
مسافرپرسید: فقط میخواهم بدانم نام اینجا چیست؟
- بهشت.
- بهشت؟! اما دروازه بان کاخ مرمری هم گفت آنجا بهشت است؟
- انجا بهشت نیست جهنم است؟
- مسافر حیران ماند: باید جلوی دیگران را بگیرید تا از نام شما استفاده نکنند! این اطاعات غلط باعث سردرگمی زیادی میشود!
- کاملاً برعکس؛ در حقیقت لطف بزرگی به ما می کنند. چون تمام آنهایی که حاضرند بهترین دوستانشان را ترک کنند، همانجا می مانند.
نتیجه اخلاقی و نظرتون درباره این داستان چیه؟ لطفا مکتوب کنید.

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩٠/۸/٢٧ - انقلابی

این داستان را حتما بخوانید!

شاید شما هم تا به حال داستانی را خوانده باشید که تحت تاثیر قرار بگیرید. خواندن این داستان مورد نظرم را به همه دوستان توصیه میکنم:

داستان درباره یک کوهنورد است که می خواست از بلندترین کوهها بالا برود. او پس از سالها آماده سازی، ماجرا جویی خود را آغاز کرد. ولی از آنجا که افتخار کار را فقط برای خود می خواست، تصمیم گرفت تنها از کوه بالا برود.
شب بلندی های کوه را تماما درببرگفت و مرد هیچ چیز را نمی دید. همه چیز سیاه بود. و ابر روی ماه و ستاره ها را پوشانده بود.
همانطور که از کوه بالا می رفت. چند قدم مانده به کوه پایش لیز خورد و درحالیکه به سرعت سقوط می کرد از کوه پرت شد. در حال سقوط فقط لکه های سیاهی را درمقابل چشمانش می دید. و احساس وحشتناک مکیده شدن بوسیله قوه جاذبه او را درخود می گرفت.
اکنون فکر می کرد مرگ چقدر به او نزدیک است. ناگهان احساس کرد که طناب به دور کمرش محکم شد. بدنش میان آسمان و زمین معلق بود و فقط طناب او را نگه داشته بود. و در این لحظه ی سکون برایش چاره ای نمانده جز آنکه فریاد بکشد: « خدایا کمکم کن»
ناگهان صدایی پرطنین که از آسمان شنیده می شد جواب داد: «از من چه میخواهی؟»
- ای خدا نجاتم بده!
- واقعا باور داری که من می توانم تو را نجات دهم؟
- البته که باور دارم.
- اگر باور داری ، طنابی که دور کمرت بسته است. پاره کن!


... یک لحظه سکوت ...  و مرد تصمیم گرفت با تمام نیرو به طناب بچسبد.
گروه نجات میگوسند که روز بعد یک کوهنورد یخ زده را مرده پیدا کردند. بدنش از یک طناب آویزان بود و با دستانش محکم طناب را گرفته بود.
او فقط یک متر با زمین فاصله داشت.


و شما؟ چقدر به طنابتان وابسته اید؟
آیا حاضرید آن را رها کنید؟
در مورد خداوند هرگز یک چیز را فراموش نکنید.
هرگز نباید بگویید او شما را فراموش کرده یا تنها گذاشته است.
هرگز فکر نکنید که او مراقب شما نیست.
پس به خدا توکل کنید و به یاد داشته باشید که او همواه شما را با دست راست خود نگه داشته است.
لطفا احساستان را از خواندن این داستان بگویید.

نظرات()    link     جمعه ۱۳٩٠/۸/٢٧ - انقلابی

حیا و عفت و حجاب

سوره مبارکه النُّور   آیه شماره 30

 قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ ﴿30‌
به مؤمنان بگو چشمهاى خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگیرند، و عفاف خود را حفظ کنند؛ این براى آنان پاکیزه‏تر است؛ خداوند از آنچه انجام مى‏دهید آگاه است!

 

عـفـت بـمعنى خود دارى از غلبه مطلق شهوت و‍ خـوددارى از شـهـوت شـکـم و فـرج است که در فارسى از ان به پاکدامنى تعبیر مى شود.

امام باقر (ع ) فرمود: خدا بچیزى بهتر از عفت شکم و فرج عبادت نشده است .(اصول کافى ج : 3 ص : 125 روایة :1)

 و فرمود: بهترین عبادت عفت و شکم و فرج است .(اصول کافى ج : 3 ص : 125 روایة :2)

امام صادق (ع ) مى فرماید: امیرالمؤ منین صلوات الله علیه میفرمود: بهترین عبادت عفت است . ( اصول کافى ج : 3 ص : 125 روایة :3)

مـردى بـه امـام بـاقـر (ع ) عـرض کـرد: مـن عـملم ضعیف و روزه ام اندک است . ولى امیدوارم جز حلال نخورم ، امام فرمود: چه کوششى از عفت شکم و فرج بهتر است .( اصول کافى ج : 3 ص : 125 روایة :4)

رسول خدا (ص ) فرمود: بیشتر چیزى که امتم را بدوزخ در ارد، دو میان خالى است ، یعنى شکم و فرج .( اصول کافى ج : 3 ص : 126 روایة :5)

رسولخدا (ص ) فرمود: پس از خود بر امتم از سه چیز میترسم : گمراهى بعد از معرفت - فتنه هاى گمراه کننده - شهوت شکم و فرج .(اصول کافى ج : 3 ص : 126 روایة :6)

امـام صـادق (ع ) فـرمـود: حیا از ایمان و ایمان در بهشت است (پس شخصى با حیا در بهشت است). ( اصول کافى ج : 3 ص : 165 روایة :1)

امام صادق (ع ) فرمود: حیا و پاکدامنى و کند زبانى ـ نه کند دلى ـ از ایمان باشند.(اصول کافى ج : 3 ص : 165 روایة :2)

 شرح : مـقـصود از کند زبانى کم گوئى است که از علائم ایمانست ، زیرا پرگو غالبا از دروغ و غـیـبـت و تـهـمـت و امـثـال ان بـرکـنـار نـمـیـمـانـد، ولى کـنـدى دل ، مساوى با جهل و شک است که مذموم و ناپسندیده باشد.

امـام صادق (ع ) فرمود: هر کس کم رو باشد، کم دانش است (زیرا از پرسیدن شرم میکند و مشکلات علمیش حل نمیشود). ( اصول کافى ج : 3 ص : 165 روایة :3)

امـام بـاقـر یـا امـام صادق (ع ) فرمود: حیا و ایمان در یکرشته و همدوشند، و چون یکى از اندو رفت ، دیگرى هم در پى ان رود. ( اصول کافى ج : 3 ص : 165 روایة :4)

امام صادق (ع ) فرمود: ایمان ندارد کسیکه حیا ندارد. ( اصول کافى ج : 3 ص : 166 روایة :5)

 رسـولخـدا (ص ) فـرمـود: حـیـا دو گـونـه اسـت : حـیـا عقل و حیاء حماقت ، حیاء عقل علم است و احیاء حماقت نادانى . ( اصول کافى ج : 3 ص : 166 روایة :6)

 

رسـولخـدا (ص ) فـرمـود: هـرکه چـهـار خـصـلت داشـته باشد و از سر تا پا غرق گناهان باشد، خدا انها را بحسنات تبدیل کند: راستگوئى و حیا و خوشخلقى و سپاسگزارى . (اصول کافى ج : 3 ص : 166 روایة :7)

شرح :  تبدیل گـنـاه بـه حـسـنـه در ایـه شـریـفـه 71 سـوره 25 ذکـر شـده است.

 

دلنوشته:

چرا جامعه ما به این روز مبتلا شده...؟ چرا اگه کسی بخواد چشمهاشو پاک نگه داره نمی تونه تو خیابون یک شهر از این مملکت اسلامی راحت قدم برداره بدون اونکه گناه کنه؟ چشمش آلوده به زنان بی حجاب و بزک کرده بشه؟! چرا امربمعروف و نهی ازمنکر اینقدر کمرنگ شده؟ چرا اگه یه نفر بخواد سنت امام حسین(ع) را اجرا کنه و به کسی نسبت به گناه علنی اش تذکر بده، خودشو متهم می کنن به سلب آرامش. مگه اون بی حجاب که اصلا حیا سرش نمی شه، قاپ پسر مردم رو میدزده و می اندازدش تو فکر فساد و هوس . مزاحم آرامش روحی و فکری دیگران نمی شه؟؟ این کشور این همه شهید داده که ناموس مون حفظ بمونه البته آن بزرگان بخاطرکسی جونشون و خونشون رو نثار نکردند. برای حفظ کل دین خدا ( اسلام) و حفظ کل مملکت اسلامی و حفظ کل مسلمین این مملکت پا به میدان گذاشتند ولی راستی : ما بعد از شهدا چه کردیم؟ مگه ما داعیه اسلام ناب محمدی(ص) و شیعه جعفری(ع) نداریم. مگه ما مسلمان زاده نیستیم. مگه ما به خدا و پیغمبر(ص) و روز رستاخیز اعتقاد نداریم. پس چرا اینقده غافلیم. دارن جوونا و دوستامونو می دزدن. نه خودشو بلکه فکرشو. دارن آدم خودشون می کنن. چرا شروع نکنیم از خودمون، از خانواده مون، از دوستامون ... وصیت حضرت امام خمینی(ره) آن عارف خودساخته و پیرسفرکرده : انسان تا خودش را نسازد نمی تواند دیگران را بسازد، و تا دیگران ساخته نشوند، نمی شود که کشور ساخته شود. ( صحیفه امام، ج 11، ص 379 )

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/۸/٢٢ - انقلابی

آیا می دانید...؟

 در خصوص تربیت فرزند و نسل آینده آیا می دانید که...

 • اگر میخواهید فرزندتان نسبت به مسئولیت های خود بی تفاوت نباشد حساسیت بیش از حد نسبت به مسئولیت های او نشان ندهید. سعی کنید ظاهراً بی تفاوت باشید تا او خود به تکالیف و وظایف خود حساس شود.
 • کسی که فرزندی دارد باید کارهای کودکانه انجام دهد.
 • کودک بسیاری از امور را که دیدنی نیست از راه دیده می آموزد، مثل صدق و صفای درونی، شرافت نفسانی، نجابت اخلاقی و وقار معنوی، این آموزه های نادیدنی و ناگفتنی پایدارتر و عمیق تر از امور دیدنی است.
 • کودک چیزی را یاد می گیرد که به آن نیاز دارد، پس مطالب را با نیاز کودک متناسب سازید.
 •   اگر کودک را در محیط و شرایط سالم به حال خود بگذاریم بیشتر و بهتر می فهمد و عمیق تر فکر میکند. باید اجازه داد که خود او بگردد، اشیا را لمس کند و احساسات خود را بروز دهد. این که بزرگسال درچه زمانی باید خود را کنار بکشد خیلی مهمتر از آن است که در چه زمانی دخالت کند.
 •  هنگام برخورد با کودکان و بازگوی حقیقتها به آنها به گونه ای رفتار کنید که گویا نتظار دارید به سخنان شما عمل شود؛ زیرا کودکان از اطمیانی که در سخن لحن صدا و کارهای شما وجود دارد اثر می پذیرند.
 • هنگام طرح مسائل دینی با نوجوانان تعصبهای شخصی خود کنترل و در بحثهای دوطرفه وقار و آرامش خود را حفظ کنید. بطور قطع، در یک فضای ارام و متعادل و بدور از مقاومت و تعصب پیامها نافذتر و دلنشین تر است.
 • در روایات داریم آنکه فرزند خود را شاد کند خداوند در قیامت او را شاد می نماید.
 • اگر با محبت با دیگران صحبت کنید باعث می گردد کودک رفتار مهربانانه داشته باشد.
 • اگر می خواهیم فرزندانمان به ما و دیگران احترام بگذارند باید ابتدا ما به آنها احترام بگذاریم و به نیازهای منطقی آنها توجه داشته باشیم و احساسات آنها را تصدیق کنیم.
 • تا قبل از پنج سالگی نباید انتظار داشت که کودک همه باید ها و نباید ها را به باد بیاورد.
 • مهارت های اجتماعی را کودک از پدر ومادر یاد می گیرد و از حالت صورت و حرکات و از کل الگوهای رفتاری آنها تقلید میکند.
 • خودخواه نبودن حاصل عضویت در گروه است. بگذارید کودک در منزل به عنوان عضوی از خانواده بار خودش را به دوش بکشد.
 • وقتی زن و شوهر با یکدیگر ارتباط مطلوب داشته باشند و فضای خانه آرام صمیمی باشد فرزندان آموزش پذیرتر می شوند.
 • تفریح و گردش و بازی برای کودک ضروری است.کار و گرفتاری پدر ومادر نباید مانع تفریح کودک گردد. بگذارید بچه ها در سطح فکر و شعور خودشان بازی کنند.
 • اسباب بازی لازم نیست گرانقیمت باشد بلکه می تواند ساده باشد و قوه تخیل و فکر او را فعال نماید.بدون تغییر خود نمی توانیم فرزندان مان را تغییر دهیم.
 • اگر مضطرب هستید توقع فرزند آرام نداشته باشید.
 • اگر بی برنامه و ناهماهنگ هستیم امید بچه منظم نداشته باشیم. ا

 • گر کودک به بزرگترها سلام کرد لازم است به گرمی جواب اورا بگویند و با این عمل شخصیت او را مورد اعتنا و احترام قرار دهند.

 • در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف و انحرافی نیست که با تعلیم مناسب اصلاح نشود.

 • دلهایی که روی آن کلمه تقوی و محبت نوشته شده به هرجا که بخواهند پرواز می کنند و کائنات در مقابل آنها سر تعظیم فرود می آورند.

 • از دانش آموزی که فکر روشن دارد، نومید مشو.

 • استاد پرورنده ی روان است و پدر ومادر پرورش دهنده ی جان.

 • بچه های ما آنگونه می شوند که ما هستیم و نه آنگوه که ما می خواهیم باشند.

 • اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلما شخص دیگری هستید.

 • اگر کودک در دوران رشد به قدر کافی دوست داشته شود، یاد می گیرد خود و دیگران را دوست بدارد.

 • کودک در هفت سال اول زندگی به محبت و عطوفت فراوان تری نیاز دارد.

 • هر کودک موجود منحصر به فردی است، در برخورد با او خلاقیت به خرج دهید.

 • شما قهرمان فرزندان خود هستید، این را هرگز فراموش نکنید.

نظرات()    link     دوشنبه ۱۳٩٠/٧/٤ - انقلابی

اصول تربیتی کودک

  • تربیت کودک را باید بیست سال پیش از تولدش آغاز کرد.
  • برای رسیدن به اهداف تربیتی آهسته و تدریجی حرکت کنید.
  • تربیت پس از نان نخستین احتیاج بشر است.
  • عمیقترین و پایدارترین آثار تربیتی در غیر مستقیم ترین روش های تربیتی است.

ادامه مطلب شما را با مطالب بسیار جالب و مفیدی روبرو می کنه...

 بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی

خوش اخلاقی

   فرمایشات پیامبر اکرم(ص) در مورد خوش اخلاقی :

1- با کسی که همنشین توست خوش رفتار باش تا مسلملن باشی.

  2-بنده هرچند در عبادت ضعیف باشد با اخلاق نیک خود در آخرت به درجات بزرگ و منزلت های والا دست می یابد.

 3- محبوب ترین و نزدیک ترین شما در روز قیامت ، خوشخو ترین و متواضع ترین شماست.

 4-شما هرگز نمی توانید با اموال خود همه مردم را بهره مند سازید، پس با آنها با گشاده رویی و خوشرویی برخورد کنید.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی

انتقاد

 

 انتقاد بر رفتار نه شخصیت: 

 •  هنگام بروز اختلافات در خانواده، اعضای خانواده باید در نظر داشته باشند که به رفتار هم خرده نگیرند و انتقادات آنها برروی عملکرد یکدیگر باشد نه بر شخصیت. مثلا نگویید که تو فرد بی مسئولیتی هستی بلکه بگویید رفتار تو در رابطه با فلان موضوع غیر مسئولانه بوده. انتقاد به شخصیت افراد آنها را دچار عدم اعتماد به نفس می کند و انگیزه ای برای تکرار عمل اشتباه می آفریند.
 •  اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیبجویی.
 • رفتار فرزندتان هر اندازه که ناراحت کننده باشد از سرزنش مقابل دیگران خودداری کنید.
 •  از ملامت و سرزنش زیاد بپرهیزید که باعث ملالت و خلل در علاقه می شود. 

 • باید دانست که غالباً کودک علت آنچه را شما عیب می دانید نمی داند، لذا قبل از سرزنش، او را توجیه کنید تا فاصله ای بین فهم شما و او ایجاد نشود. 

 

 

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی

بررسی الگوهای رفتاری

الگوی رفتاری باشید که دوست دارید از فرزندتان ببینید.

بررسی 20  الگوهای رفتاری و نتیجه اخلاقی آن در ادامه مطلب... لطفا خودتان ببینید و قضاوت کنید؟

 بقيه در ادامه مطلب

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی

متاهلید یا مجرد؟!!

اگر شما هنوز ازدواج نکرده اید بازهم مشکل تربیت فرزندان به شما بر می گردد. از هم اکنون باید در تغییر صفات خود اقدام کنید تا در آینده با خانواده ای سالم به تربیت فرزند خود اقدام نمایید.

و اگر تشکیل خانواده داده اید به جای غرغر کردن به بچه ها یا نق زدن به همسرتان در خصوص عملکرد فرزندتان شروع به تغییر خود کنید.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی