ضرورت وقت گذاشتن والدین برای کودک - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

ضرورت وقت گذاشتن والدین برای کودک

 ضرورت وقت گذاشتن والدین برای کودک خود:

 مادر کودک را به حمام می برد اما مرتب به اوگوشزد می کند که همه کارهایش مانده است و او فرصت آب بازی ندارد. شبها پدر برای فرزندش داستان می گوید اما در مقابل اصرار کودک به گفتن داستانی دیگر بهانه کارهای عقب مانده اش را می آورد و برق اتاق را زود خاموش می کند.

 سعی کنید برای چند لحظه این کارهای عقب مانده را فراموش و سعی کنید لحظاتی را با کودکتان بگذرانید و به حرفهایش گوش کنید تا شاهد پیشرفتهای بسیاری در زندگی خانوادگی تان باشید.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی