فرار از مدرسه - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

فرار از مدرسه

فرار از مدرسه: 

 فرار از مدرسه یعنی کودک به قصد مدرسه رفتن از منزل خارج می شود ولی به جاهای دیگری غیر از مدرسه میرود و یا پس از ورود و گاهی پس از مختصری ماندن در مدرسه از آنجا بیرون میرود. بسیاری از کودکان فراری از مدرسه احتمالا متعلق به خانواده های از هم گسیخته و یا دارای والدین و خواهران برادران بزهکاره هستند. عده ای هم بر اثر تغییر مکرر مدرسه و یا مردود شدن از مدرسه بیزار می شوند. این مشکل اخیر که در پسران بیش از دختران مشاهده میشود. گاهی نشانه ای است از وجود اشکال در برنامه های مدرسه و گاهی علامت ناسازگاری کودک است. لذا درمان آن مستلزم اقدام در هردو زمینه مذکور است.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی