لکنت زبان در کودکان - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

لکنت زبان در کودکان

راههایی برای حل مشکل لکنت زبان در کودکان: 

1- عوامل استرس را در خانوده باید ازبین برد. 

2- والدین باید در برخورد با کودک حوصله و محبت داشته باشند. 

3- از تحقیر و تمسخر کودک جداً پرهیز کنید. 

4- به کودک اطمینان دهید که مشکل او رفع خواهد شد. 

5- به کودک بنا به مناسبتهای مختلف جایزه بدهید و او را تشویق کنید. 

6- به کودک یاد دهید که آرام و شمرده صحبت کند.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی