رابطه افقی والدین با نوجوان - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

رابطه افقی والدین با نوجوان

رابطه افقی والدین با نوجوان:

 یکی از تدابیری که برای بهبود روابط والدین با فرزندان در این دوران توصیه می شود تغییر چهارچوب روابط است. تا قبل از این دوره والدین معمولا رابطه ای عمودی با نوجوان خود دارند. به این صورت که والدین معمولا در موضع بالا قرار گرفته و به کودک خود امر ونهی می گنند و در واقع روبط بصورت دستوری و از بالا به پایین یا اصطلاحا عمودی است. وقتی فرزند شما به سن نوجوانی رسید روابط باید بصورت افقی دربیاید. در این روابط والدین خود را در سطح نوجوان قرار داده و با او همدلی و هماهی می کنند.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی