آداب جعفری(ع) - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

آداب جعفری(ع)

امام صادق علیه السلام فرمودند:
پدرم علیه السلام مرا به سه چیز ادب آموخت و از سه چیز نهی ام فرمود.

سه نکته ادب این بود که فرمود: فرزندم ! هرکس با دوست بد بنشیند سالم نمی ماند. و هرکس گفتارش را کنترل نکند پشیمان می شود. و هرکس به جایگاههای بد وارد شود مورد بدگمانی قرار می گیرد ( زیر سوال میرود).

و آن سه چیز که مرا از آن نهی فرمود: دوستی با کسی که چشم دیدن نعمت کسی را ندارد، و با کسی که از مصیبت دیگران شاد می شود، و با سخن چین.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٩ - انقلابی