همه امتحان می شویم - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

همه امتحان می شویم

خاطره ای مربوط به کسی که در یکی از مراکز اسلامی لندن، مبلّغ اسلامی بود. عمرش را روی این کار گذاشته بود. تعریف می کرد که یک روز سوار تاکسی می شود و کرایه را می پردازد. راننده بقیه پول را که برمیگرداند ، 20 سنت اضافه تر میدهد.

می گفت: چند دقیقه ای با خودم کلنجار رفتم که بیست سنت اضافه را برگردانم یا نه.


آخر سر بر خودم پیروز شدم و بیست سنت را پس دادم و گفتم آقا این را زیاد دادی...

گذشت تا به مقصد رسیدیم. موقع پیاده شدن راننده سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت: آقا از شما ممنونم.

پرسیدم: بابت چی؟

گفت: میخواستم فردا بیایم مرکزتان و مسلمان شوم ولی هنوز کمی مردد بودم. وقتی دیدم سوار ماشین دید خواستم شما را امتحان کنم. با خودم شرط کردم اگر بیست سنت را پس دادید، پیشتان بیایم. حال فردا خدمت می رسیم.

تعریف می کرد: تمام وجودم دگرگون شد حالی شبیه غش به من دست داد. من مشغول خودم بودم درحالی که داشتم تمام اسلام را به بیست سنت می فروختم...

نظرات()    link     سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱۳ - انقلابی