ضرورت آسیب شناسی چالشهای ایدئولوژیکی آرمانهای انقلاب - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

ضرورت آسیب شناسی چالشهای ایدئولوژیکی آرمانهای انقلاب

همیشه افکار آرمانی و ایدئولوژی مورد خطر و آسیب بوده و هستند. در کشور ما هم قاعدتا همین طور...  برای مطالعه جزئیات می توانید روی گزینه مود نظر کلیک نمائید.

آسیب شناسی انقلاب و آرمانهای انقلابی ایران

آسیبهای ناشی از چالشهای ایدئولوژیک و فکری و ضرورت آسیب شناسی

آسیب شناسی عاری از دین

تفکر التقاطی در حوزه دین

خطر انحراف و تفریط

آسیب سیاست ورزی توسط خواص 

آسیب اصالت دادن به توسعه اقتصادی

آسیب های فقدان برنامه منسجم عملیاتی

نقش ولایت فقیه

منشاء انحرافها

نظرات()    link     شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٢ - انقلابی