لوس شدن فرزندان - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

لوس شدن فرزندان

دلایل لوس شدن فرزندان:

معمولا کودکان لوس، والدین تسلیم شونده دارند. آنها در مقابل خواسته های کودک فورا تسلیم می شوند و هرچه او طلب کند برایش فراهم می کنند. چنانچه کودک کار اشتباهی مرتکب شود یا اینکه بخواهد تعیین کننده باشد و به والدین خود دستور دهد و یا اینکه با داد و فریاد و عصبانیت حرف خود را به کرسی بنشاند، در این خانوده هیچ گونه روش مناسبی برای جلوگیری از این رفتارها و جهت دهی به آنها وجود ندارد. این نوع خانواده ها از لحاظ روان شناسی به خانواده های محبت کننده افراطی آزادگذارنده معروف اند.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی