بازی کوذکان - آرمانهای انقلابی یک ملت

 

دهه کرامت مبارک
آرمانهای انقلابی یک ملت
آرمانهای انقلابی یک ملت

بازی کوذکان

اهمیت بازی برای کودکان:

به نظر روانشناسان همانگونه که کودک به آب و غذا احتیاج دارد به بازی نیز احتیاج دارد. متاسفانه بعضی از والدین به غلط می پندارند که کودکان آرام و ساکت موفق ترند ولی تحقیقات ثابت کرده که این بازیاست که باعث رشد استعدادهای کودک می شود. توصیه های دینی نیز صراحتاً می خواهد که کودکان خود را تا هفت سالگی ازاد بگذارید تا بازی کنند و به والدین می گوید در هرموقعیت و مقامی هستید زمانی را برای بازی با فرزندانتان اختصاص دهید. بازی موجب رشد اجتماعی و رشد عاطفی کودک می شود.

نظرات()    link     یکشنبه ۱۳٩٠/٧/۳ - انقلابی